Üniversite-Okul İşbirliği İle Gerçekleştirilen Proje Ödevi Çalışmalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 989-996
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde 2005–2006 yılında yapılandırmacı eğitim anlayışından hareketle uygulanmaya başlanan yeni öğretim programıyla öğrenci merkezli eğitim anlayışları önem kazanmaya başlamış ve proje tabanlı öğrenme temel alınarak, programda amaç, içerik, eğitim durumu ve ölçme-değerlendirme boyutları bakımından birçok değişikliğe yer verilmiştir. Ölçme değerlendirme uygulamalarında da öğrenme sürecine önem verildiğinden proje değerlendirme yaklaşımı diğer değerlendirme yöntemleriyle birlikte ön plana çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı üniversite-okul işbirliği ile gerçekleştirilen proje ödevlerine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından alanyazın taraması yapılarak geliştirilen ve toplam 14 sorudan oluşan açık uçlu soru formu 2009–2010 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta okuyan 16 erkek 14 kız öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenciye verilmiş ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan 20 öğretmen adayı ile bir eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirdikleri proje çalışmalarına ilişkin görüşlerini yazmaları istenmiştir. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada öğrencilerin görüşleri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirilip sınıflandırılmış, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular ilköğretim öğrencilerinin, süreçle ilgili olumlu görüş belirttiklerini göstermektedir. Öğrencilerin çoğunluğu çalışmaların yararlı geçtiğini belirtirken, öğrencilerin tamamı proje süresince öğretmen adaylarından çeşitli konularda destek aldıklarını ve diğer gruplarla işbirliği yaptıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrenciler ailelerinin de yapılan proje çalışmaları ile ilgili olumlu görüşe sahip olduklarını, ailelerinin kendilerine çeşitli konularda destek olduklarını ve çocuklarının yeni bir projede daha görev almalarını istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Learner-centred education perspectives gained greater importance with the new curriculum put into practice as a result of the constructivist education in our country in the 2005–2006 academic year. Several modifications have been made to the curriculum on the basis of project-based learning, in terms of the aim, content, educational background, and assessment and evaluation dimensions. Project evaluation approach has become prominent, together with other evaluation methods, in assessment and evaluation applications too, because of the greater importance attached to the learning process. The aim of this research was to find out learner opinions regarding the project assignments which were performed in the course of university-school collaboration. With this aim in mind and having reviewed the literature, the researchers developed a 14-item open-ended questionnaire form and administered it to totally 30 students - 16 male and 14 female - in Grade 4 in the 2009–2010 education-instruction year. The students were asked to express their opinions regarding the project studies they realised throughout the year with 20 teacher candidates in the 3rd year of Primary School Teaching program of Uludağ University Education Faculty. In this descriptive research study, opinions of the students were examined and categorised using the content analysis method, separately by the two researchers. The findings indicated that the primary school students expressed positive opinions related to the process. While a majority of the students stated that the studies had been beneficial for them, all the students stated that they had received support from the teacher candidates and that they had collaborated with other groups on various issues. The student participants also stated that their parents had positive opinions on the project studies, that they were supported by their parents on various issues, and that their parents would like their children to participate in a new project too.

Keywords