GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK İŞARET, PİKTOGRAM VE SEMBOLLERİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SEMİYOTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRME
THE EFFECTS OF SIGNS, PICTOGRAMS AND SYMBOLS AS VISUAL COMMUNICATION MEDIUM ON THE HUMAN BEHAVIOR WITH REGARD TO AREA OF USAGE AND A SEMIOTIC ASSESSMENT

Author : Tarık YAZAR
Number of pages : 1303-1316

Abstract

Çevresiyle sürekli bilgi alış verişinde bulunan insan, uygarlık tarihinin başlangıcından buyana iletişim sağlamak amacıyla her an karşı karşıya bulunduğumuz görsel iletişim araçlarını yaratma çabasında olmuş ve birçok işaret kullanmıştır. Mağara döneminde duvarlara çizilen işlevsel resimlerden günümüze kadar süregelen ve iletişimi sağlayan araçlar çeşitli ihtiyaçlardan ortaya çıkmış ve günümüze ulaşmıştır. Günümüz insanları da toplumsal yaşam içinde gelişen teknolojik sistemlere ayak uydurmak ve evrensel düzeyde etkili iletişim sağlamak amacıyla işaret, piktogram ve sembollerden oluşan iletişim sistemleri geliştirmişlerdir. Bu iletişim sistemlerinde kullanılan görsel bildirişim simgeleri farklı kültürlerden insanların birbirlerini anlayabilmesi ve daha etkili iletişim kurarak yaşamlarını kolaylaştırması bakımından çok önemlidir. İnsanın algılama ve davranış biçimlerindeki ortak içgüdüsellik araştırıldığında insanların birçok olay, durum, renk ve biçim karşısında aynı algılama ve davranış özelliklerini gösterdiği söylenebilir. Bu bağlamda işaret, piktogram ve semboller, öğrenme sürecindeki rolleri açısından, düşüncelerin ve yaşantıların birleştirilmesi için insanlara görsel olarak etkili bilgi aktarırlar. Ancak, bu işaret, piktogram ve semboller insanlar arasındaki kültür farklılıklarından dolayı kullanım alanlarına göre farklı anlamlara gelebilmekte ve iletişimin yetersizliğine ya da algılama eksikliği nedeniyle istenmeyen olumsuz durumların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada işaret, piktogram ve sembollerin mesaj iletmek amacıyla yüklendikleri anlamların kullanım alanlarına göre insan davranışları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve semiyotik açıdan, semantik, sentaktik ve pragmatik düzeylerde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Görsel İletişim, İşaret, Piktogram, Sembol, Semiyotik.

Read: 669

Download: 168