POP ART VE MODA ETKİLEŞİMİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 1423-1444
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından beri tüm alanlarda disiplinler arası bir yaklaşım bariz olarak hissedilmektedir. Sanat ve moda bu alanlar içinde birbirini oldukça etkileyen iki alan olagelmiştir. Sanatçılar ve modacılar uzun yıllardan beri birbirlerinin mesleki kaygılarından, yaratım tarzlarından, üretim tekniklerinden, eserlerinden etkilenmiş ve birbirlerini taklit etmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren erimeye başlayan sanat ve moda disiplinleri arasındaki sınırlar, 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana iyice yok olmaya yüz tutmuştur. Postmodernizmin ilk ışıklarının da etkisiyle artan bu erime, 1960’lı yıllarda çok ses getiren, sıradan hazır nesneleri ve ticari ürünleri baş tacı yapan, sanatı ticarileştiren sanat akımı Pop Art ve moda arasında yoğun biçimde hissedilmiştir. Pop Art ve moda arasındaki etkileşime ışık tutmak araştırmanın genel amacını oluşturmuştur. Söz konusu amaç doğrultusunda bu iki alan arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi uygulanmıştır. Bu yöntem kapsamında, Türkçe ve yabancı dilde yazılı kaynaklardan ve internet kanalıyla ulaşılan bilgilerden yararlanılmış, bu bilgiler konuyu örneklendiren görseller ile desteklenmiştir. Veri analiz tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Alıntılar yapılmış, veriler temalara göre özetlenip yorumlanmış ve temalar birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Temelleri Frankfurt Okulu’na dayanan kültür endüstrisi kavramı, kültürün kendisini bir endüstri ve her türlü kültür ürününü de birer meta olarak kabul etmiştir. Sanat ve moda, bu meta grubunun içinde yer almaktadır. Kültürün metalaştığı postmodern dönemde tüketim, üretimin önüne geçmiş ve tüketiciye kolay ulaşmak adına kültür ürünlerinin kitle iletişim araçları vasıtasıyla sürekli sergilenmesi, popüler kültürü yüceltmiştir. Kâr odaklı bir toplumu vurgulayan kültür endüstrisi; tüketim toplumu, kitle kültürü, popüler kültür, metalaştırma ve meta estetiği gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. Araştırmanın sonucunda, Pop Art akımı ve modanın, bu kavramlar çerçevesinde bir araya geldikleri ortaya konulmuştur. Kuramsal benzerliklerinin yanı sıra Pop Art ve moda etkileşimini görselleştiren sanat eserleri ve moda tasarımları üzerinden konu zenginleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

A interdisciplinary aproach has been seen obviously in all areas since second half of the last century. Among these areas, art and fashion have gone on two area interacting quite. Artists and fashion designers have been impressed by each other’s professional concerns, styles, production techniques, creations and copied each other since for many years. The borders between art and fashion disciplines beginning to blur from last period of the 19th century have been wiped up widely since second half of the 20th century. This blurring which increased with impact of the initial signs of the postmodernism was seen intensively between Pop Art creating a tremendous impression in 1960s, holding in high esteem ordinary ready-made objects and commodity, commercializing art and fashion. The general purpose of this research is to shed light to Pop Art and fashion interaction. In the direction of the purpose, it was tried to be correlated these two areas. Document analysis method as data gathering technique was applied in the research. The informations that can be reached via Turkish and foreign written sources and internet were used in the context of the method. The obtained findings were supported by samples visually. Descriptive analysis as data analysis technique was used. The subject was quoted from the documents, data were interpreted by summing up in terms of the themes and the themes were associated to each other. The culture industry concept which is based on The Frankfurt School regarded culture as an industry and all cultural artifacts as commodities. Art and fashion have been joined in this commodity group. Consumption has surpassed production in postmodern era when culture has been commodified and continuous being on displayed of cultural artifacts via mass media in order to easily reach to consumers has aggrandized popular culture. The culture industry which emphasized profit-minded a society brought the concepts as consumption society, mass culture, popular culture, commodification and commodity aesthetic into the forefront. In consequence of the research, it was determined that Pop Art and fashion came together in these concepts. In addition to theoretical similarities of the areas, the subject was enriched with artworks and fashion designs visualizing Pop Art and fashion interaction.

Keywords