ÖĞRENCİLERİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARI İLE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE SERGİLEDİKLERİ ÜSTBİLİŞSEL DAVRANIŞLAR VE MATEMATİK ÖZ-YETKİNLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 1295-1324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin işbirlikli öğrenme grupları ile problem çözme sürecinde sergiledikleri üstbilişsel davranışlar ve matematik öz-yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir ilköğretim okulunun dört altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden ikisinin matematik öz-yetkinliği yüksek, diğer ikisinin ise düşüktür. Çalışma hazırlık ve uygulama süreci ile birlikte toplam 6 ders saati (240 dk) sürmüştür. Hazırlık ve uygulama süreçlerinin nasıl yürütüleceği hakkındaki detaylar araştırmacılar tarafından birlikte planlanmış ve ilköğretim öğretmeni olan araştırmacı sınıf ortamında planlanan süreci uygulamıştır. Araştırmada işbirlikli öğrenme tekniklerinden birlikte öğrenme tekniğine uygun olarak dört kişilik heterojen gruplar oluşturulmuştur. Gruptaki öğrenciler kendilerine verilen örüntü problemini çözmek için hem bireysel olarak (kendi stratejilerini geliştirerek) hem de grup arkadaşlarıyla birlikte (buldukları stratejileri tartışarak) çalışmışlardır. Çalışma verileri, öğrencilerin problem çözme sürecinde sergiledikleri üstbilişsel davranışları tespit etmek amacıyla Chan ve Mansoor (2007) tarafından geliştirilen Problem Çözme Sürecinde Biliş-Üstbiliş Davranışlarını Gözlemleme Formu ile elde edilmiştir. Bu formda öğrencilerin problem çözme sürecinde ortaya koyması beklenen ideal biliş ve üstbiliş davranışları yer almaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirildikten sonra içerik analizi tekniklerinden biri olan kategorisel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin farklı biliş ve üstbiliş davranışlarını kullandıklarını ve matematik öz-yetkinlik algı düzeyi yüksek olan öğrencilerin üstbilişsel davranışları daha sık sergilediklerini göstermiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to examine the relation between the metacognitive behaviours demonstrated by sixth grade students in elementary school, in their problem solving process with collaborative learning groups and their level of mathematical self-efficacy. The study group of the research is composed of four sixth grade students of an elementary school in European Side of Istanbul province. Among these students, two has high mathematical self-efficacy and the other two has low mathematical self-efficacy. The study lasted totally 6 course hours (240 min) including the preparation and implementation period. Details regarding the method to execute preparation and implementation processes were planned together by researchers and the researcher who is an elementary education teacher implemented the planned process in classroom environment. In the study, heterogenic groups of four were formed in accordance with learning together technique, which is one of the collaborative learning techniques. Students in the groups studied both in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics