DNR TABANLI ÖĞRETİME GÖRE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT ŞEMALARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 869-878
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2011-2012 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının problem çözerken kullandıkları ispat şemalarını belirlemek ve ayrıca birinci ve son sınıf matematik öğretmen adaylarının kulladığı ispat şemaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Çalışma toplam 135 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Mevcut durum betimlendiğinden dolayı tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilere genel matematik dersine yönelik, sınıf seviyelerine uygun 5 problem sorulmuş ve bu sorulara verdikleri yanıtların dışsal, deneysel ve analitk ispat şemalarından hangisine ait olduğu belirlenmiştir. İspat şemalarının belirlenmesinde Harel ve Sowder (1998) tarafından oluşturulan sınıflama kullanılmıştır. Verilerin analiz sürecinde, ispat şemalarının özellikleri göz önünde bulundurularak ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problemlere ilişkin çözümleri değerlendirilmiş ve dışsal, deneysel, analitik ve boş olmak üzere dört kategori başlığı altında toplamıştır. İspat şemalarına ilişkin yüzde frekans tablosu oluşturularak sütun grafiği çizilmiştir. Sınıf seviyesine göre öğretmen adaylarının kullandığı ispat şemalarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı t testi yapılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının ispat şemalarının her çeşitini (dışsal, deneysel, analitik) kullandığını göstermektedir. Ayrıca sınıf seviyesi açısından öğretmen adaylarının kullandığı deneysel ve analitik ispat şemalarında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci sınıf matematik öğretmen adaylarının en çok deneysel ispat şemasını son sınıf öğretmen adaylarının ise daha çok analitik ispat şemasını kullandığı tespit edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen verilerden yola çıkılarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the types of the proof schemes used in the proof process by freshman and senior elementary pre-service mathematics teachers who are students at public university in 2011-2012 academic year and also to examine whether there is any difference between proof schemes used by freshman and senior elementary pre-service mathematics teachers. The sample of the study consists of 135 elementary pre-service mathematics teachers. Because the actual state is investigated descriptive method is used. 5 problems are asked and answers are classified according to proof schemes. Classification designed by Harel and Sowder (1998) is used. In the analysis process, answers of elementary pre-service mathematics teachers are evaluated according to proof schemes’ properties and classified into 4 categories; external, empirical, analytical, and empty. Percentage frequency tables of proof schemes prepared and bar chart is drawn. Also, it is analyzed that whether there is a significant difference between proof schemes according to class levels or not by using t test with a statistical programme. Results indicated that all proof scheme types (external, analytical, empirical) are used by the students. Also, empirical schemes are mostly used by freshman elementary pre-service mathematics teachers and analytical schemes are mostly used by senior elementary pre-service mathematics teachers. Suggestions made according to results of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics