TANZİMAT’TAN DEMOKRAT PARTİYE KÜLTÜR POLİTİKALARI VE TARİH ANLAYIŞLARI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 231-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişin bilimi olarak tanımlanan tarih, bir toplumun sahip olduğu en önemli kültürel öğedir. Bundan dolayı özellikle modern çağda tarih son derece önemsenmiş, her bir devlet kendi tarihini yüceltmek, derinleştirmek çabası içersine girmiştir. Türkiye’de milli tarih ve bununla ilgili gelişmeler, II. Meşrutiyetten itibaren hızlanmaya başlamış ancak asıl gelişim Cumhuriyet döneminde kaydedilmiştir. Atatürk döneminde eğitim ve tarih anlayışında en etkili olan unsur, milliyetçilik olmuş ve Türklerin ilk ortaya çıktığı Orta Asya Tarihi ağırlık kazanmıştır. 1938 yılında Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olmuştur. İnönü’nün 12 yıl süren döneminin ilk altı yılı II. Dünya Savaşı’na denk gelmiş ve savaş sonrası ise dünyada yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Tek partili yönetimlerin bitip, çok partili sistemin yaygınlaştığı bu sürece Türkiye’de ayak uydurmak durumunda kalmıştır. Bu süreçte tarih eğitiminde Atatürk dönemindeki milliyetçi anlayış devam etmekle birlikte, birtakım değişiklikler göstermeye başlamıştır. Özellikle hümanist düşünce akımı kültür politikalarına etki etmiş ve tarih dersleri buna göre düzenlenmiştir. Bu dönemde Türklerin Orta Asya kanından olmasına ek olarak, Batılılar arasındaki akrabalık tezi savunulmaya başlamıştır. Demokrat Parti, 1950 yılında yapılan seçimin sonucunda iktidar olmuştur. Demokrat Parti döneminde Atatürk ve İnönü dönemlerine ait birçok uygulamaya son verilirken, bu dönemlere ait bir takım kurumlar da kaldırılmıştır. Özellikle Halkevlerinin ve Köy Enstitülerinin kaldırılması kültürel anlamda da önemli bir değişimin göstergeleri olmuştur. Bu dönemde, daha önceki Osmanlı’dan kopuş olarak nitelendirilen anlayıştan vazgeçilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’nın devamı olduğu vurgusu ağırlık kazanmıştır. Osmanlı tarihi üzerine yapılan çalışmalar artmıştır.

Keywords

Abstract

History which is defined as the science of past is the most important component of a community. Thus, history has gained a significant importance in the modern age and each state started to promote and deepen its own history. In Turkey, National history and developments related to it accelerated as of the Second Constitutionalist Period but the real progress was recorded in the Republican Era. The most important factors affecting the educational and history understanding of Atatürk’s period were nationalism and The first occurrence of the Turks of Central Asia has gained weight. Following the decease of Atatürk in 1938, İsmet İnönü became the President of the Republic. First six years of Inönü’s period which lasted for 12 years corresponded to the Second World War and post-war era marked the start of a new period in the world. Turkey also had to adapt itself to this process in which single-party regimes were abandoned and multi-party regimes became widespread. In this process, nationalist understanding dominating Atatürk’s period continued but it underwent some changesHumanistic movements of thought particularly affected the cultural policies of this era and history courses were re-arranged in line with this development. In this period, it was argued that Turks had kinships with Western countries in addition to coming from the Central Asia. Democrat Party, At the end of the election in 1950 Instead of the Republican People's Party has been ruling. While many practices of Atatürk’s period and İnonü’s period were abolished in the Democrat Party period, some instiutions of these periods were also closed down. In particular, the abolition of Community Centers and Village Institutes marked a significant cultural change. In this period, the previous understanding defined as

Keywords