ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 907-915
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milletlerin kültürel, siyasi,askeri ve ekonomik alanlarda varlıklarını devam ettirebilmeleri, dünya üzerinde hatırı sayılır bir yer edinebilmeleri, dünyadaki dengelerde söz sahibi olabilmeleri en çok istenen konuların başında gelmektedir. Bunların sağlanabilmesi ise o milletin geleceği olan çocuklarının ve gençlerinin kendi tarihlerini ve kültürel varlıklarını ve dolayısıyla bunları vücuda getiren atalarını çok iyi ve doğru tanımaları ile mümkündür. Geçmişin geleceğe taşınmasında en öneli rol hiç kuşku yok ki yazılı kaynaklara aittir. Milletimize ait ilk yazılı kaynaklardan olan Orhun Abideleri Türk kültürünün, folklorunun, tarihinin; devlet ve askeri yönetiminin ilk önemli kaynağını oluşturmaktadır. Bu tür edebi metinlerin 20.yüzyıla ait en önemli örneklerinden biri de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’dir. Bu hitabeler birçok yönden Orhun Abidelerinin bir yansıması konumundadır. Bu çalışmanın amacı; konu ve anlatım tekniği gibi özellikleri ile aralarında büyük benzerlikler bulunan Orhun Abideleri ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin anlaşılmasında ve gelecek kuşaklara en doğru ve etkili bir şekilde anlatılması sağlamak için bu iki metni karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma sonucunda metinler arasında Türk milletinin varlığını ve birliğini koruması için neler yapması gerektiği, içteki ve dıştaki düşmanlara karşı nelere dikkat etmesi, bağımsızlığına sahip çıkma hususunda her türlü fedakârlığa katlanması gerektiği gibi birçok konuda benzerlikler görülmüştür. Bütün bunlardan hareketle metinlerin incelenmesine ve öğretilmesine dair araştırmacılara ve öğretmenlere yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Communities’ existing their presences on cultural, military and economical areas, their having a respectable position and authority all around the world ,are the leading desired issues. This is possible with children’s and youth’s, who are future of that nation, being aware of their own history, cultural property and their ancestors who brought these into being. The most important role on connection between the past and the future are undoubtedly written records. Orkhon Inscriptions, the first written records of our community, forms the primary source of military and government management. One of the most significant example among these kinds of 20 th century texts, is Atatürk’s “Address to youth” . These speeches are reflection of Orkhon Inscriptions in many aspects. The aim of this research is; analysing both of these texts by comparing, in order to help to make them clear for transferring to next generations, because these two speeches have many similarities such as subject and verbalism technique. In the end many similarities are found between these two speeches. They are; requirements that Turkish people have to do so as to protect their existence and unity, events that they have to deal with against inner and outer enemies and necessisty of sacrifice for the sake of independency. By basing on these information, various suggestions are offered for researchers and teachers to examine and teach the speeches.

Keywords