“MEDİNE VESİKASI”NIN MADDELENDİRİLME ŞEKLİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 525-542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Medine Vesikası”, Hz. Peygamber (sav)’in, Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra, yeni kurulan İslam Devletinin anayasası mesabesinde olmak üzere yazdırdığı rivayet edilen meşhur mukavelenamedir. Bu vesika, dünyanın ilk yazılı Anayasası olarak kabul edildiği için, Hukuk tarihi açısından özel bir öneme sahiptir. Bu tarihi belgeyi bir bütün halinde bize aktaran en eski kaynak İbn Hişam’ın “el-Siretü’n-nebeviyye” isimli eseridir. O bunu, hocası İbn İshak’tan aktarmıştır. Vesika, klasik kaynaklarda düz bir metin halinde yer almakta olup, ilk defa Müsteşrik Wellhausen onu 47 maddelik bir kanun formunda tanzim etmiş ve bu form yaygınlaşmıştır. Ancak, kanaatimizce, bu maddeleştirme şeklinde, metnin bazı unsurlarının doğru anlaşılmasını engelleyen bir takım tutarsızlıklar bulunmaktadır. Ayrıca, Vesikaya atıf yapan Türkçe çalışmaların çoğunda, M. Hamidullah’ın Fransızca olarak kaleme aldığı “Le Probhete de l’İslam” adlı eserinin Salih Tuğ tarafından yapılmış olan tercüme esas alınmıştır. Ne var ki, mezkür tercümede de bir takım problemler bulunmaktadır. Bu çalışma, söz konusu maddelendirme şeklinin tutarsızlıklarına ve başta mezkûr tercüme olmak üzere, Vesika’nın yaygın Türkçe tercümelerinin problemli yönlerine dikkat çekmek için kaleme alınmıştır.

Keywords

Abstract

“The Madinah Document” refers to renowned contract that Prophet Muhammad (pbuh) prepared as constitution of new Islamic state after hıjrah i.e his flight from Macca to Medinah in 622 AD. This document is very important from the perspective of the history of law, because it is the first written constitution in the World. The first classical source that transported this historical document, is Ibn Hisham’s book named “al-Siratu’n-Nabawiyyah”. The writer quoted it from his teacher Ibn Ishak. In the classical soruces, this record has’nt been not arranged as articles but as a prose. For the first time, the orientalist Welhausen arranged it as 47 articles, and this form has been generalized. But, in my opinion, in this arrangement, there are some inconsistencies which prevent us to understand it correctly. On the other hand, a lot of Turkish studies, which reference to this document, have been taken from Hamidullah’s book named “Le Probhete de l’İslam” whic has been translated by Salih Tuğ from French to Turkish. However, there are some problem in the translation of some articles of the document. We tackled this study so as to attract attention to the problematic ways on the mentioned contradictoriness of that specifying style and translating.

Keywords