BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 1197-1208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim Fakülteleri’nin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü hem genel lise hem de meslek ve teknik liselerinin bilgisayar ile ilgili bölüm ve kollarından mezun olan öğrencileri almaktadır. Ancak alan içi lise bölüm ve kollarından mezun olan öğrenciler BÖTE bölümünde okutulmakta olan teknik bilgisayar derslerinin içeriklerini lisede kısmen gördüklerinden bilgisayar ön-yeterliklerinin diğer öğrencilere göre daha yüksek olması beklenmektedir. Bu bağlamda, BÖTE’ye genel liselerden ya da alan dışı lise kollarından mezun olarak gelen öğrenciler meslek lisesi veya teknik liselerin bilgisayar bölümlerinden mezun olarak gelen öğrencilerin teknik bilgisayar derslerinde daha başarılı olacakları kaygısı taşımaktadırlar. Psikolojik durum; yorgunluk, karamsarlık, stres, kaygı v.b. unsurların öz-yeterlik algısı üzerindeki etkisini ifade etmekte ve durumdan duruma değişen bir özellik göstermektedir. Psikolojik durum öz-yeterlik algısını etkilerken, öz-yeterlik algısı da psikolojik durumu etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin ilgili kaygılarının geçerliğini ve derslerdeki başarıya olan etkisini belirlemek amacıyla, BÖTE’ye, meslek lisesi veya teknik liselerin bilgisayar kollarından mezun olarak gelen öğrenciler ile alan dışı lise ve lise kollarından mezun olarak gelen öğrencilerin teknik bilgisayar derslerindeki başarıları karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. İlişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan bu çalışmada, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ÇOMÜ, BÖTE Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin 8 yarıyılda aldıkları dersler teknik bilgisayar dersleri ve diğer dersler olarak iki gruba ayrılarak grup ortalamaları karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Department of Computer and Instructional Technologies Education (BÖTE) accept students both from general high schools and related departments of vocational high schools. Since vocational high school graduates took some computer courses during their high school education they are expected to be more successful in computer related technical courses than the general high school graduates during their undergraduate education. Thus, general high schools graduates are anxious about their success in computer related technical courses which negatively affect their status of self-efficacy. Tiredness, pessimism, stress, anxiety and etc. which are called as “psychological status” are among the elements affecting level of self-efficacy. Self-efficacy and psychological status are interrelated affecting each other. So, validity and affects of these anxieties of students on their grades in this type of courses are to be examined in this study. In this context, courses are grouped in to two categories; “technical computer courses” and “other courses”. Correlational research design applied in this study and mean scores of students in both groups are compared in order to explore the relationship between high school type and grades taken. Gender and instruction type (day or evening) are other independent variables taken into consideration.

Keywords


 • AKKOYUNLU, B., & ORHAN, F. (2003). Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Egitimi (BÖTE) Bölümü Ögrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik @nancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki @liski. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET , 2 (3), 86-93.

 • AġKAR, P., & UMAY, A. (2001). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla Ġlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniı'ersitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21, 1-8.

 • BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, Psychological Review. 84 (2), 191-215.

 • COMPEAU, D., & HĠGGĠNS, C. (1995). Computer Self-Efficacy: Development of a. MIS Quarterly , s. 189-211.

 • FĠDAN, N. (1988). Problems and Issues Central to the Use of Microcomputers in Schools. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3, 35-40.

 • FĠELD, A. (2005). Effect Sizes. Research methods 2 (s. 1-9). içinde

 • HAZIR BIKMAZ, F. (2004). "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik Ġnancı". Milli Eğitim Dergisi .

 • HE, J., & FREEMAN, L. A. (2010). Understanding the Formation of General Computer Self- Efficacy. Communications of the Association for Information Systems , s. 225-244.

 • HĠLL, T., SMĠTH, N., & MANN, M. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology , s. 307-313.

 • KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.

 • KARSTEN, R., & ROTH, R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy courses. Journal of Research on Computing Education , s. 14-24.

 • KAYNAK, S., & ORHAN, F. (2009). BiliĢim teknolojileri öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda üstlendikleri sorumlulukların incelenmesi. 1st International Educational Research Conference. Çanakkale, 1-3 May, 2009: Türkiye.

 • KORKMAZ, Ġ. (2002). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem yayıncılık.

 • KURBANOĞLU, S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası , s. 137-152.

 • LĠN, S., & OVERBAUGH, R. C. (2009). Computermediated discussion, self-efficacy and gender. British Journal of Educational Technology , s. 999-1013.

 • MEMMEDOVA, A., & SEFEROĞLU, S. S. (2001). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)’de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleĢtirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına iliĢkin görüĢleri. 1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC2001), Sakarya Üniversitesi, (s. 351-358). Adapazarı.

 • MĠURA, I. (1987). The relationship of computer self-efficacy expectations to computer interest and course enrollment in college. Sex Roles , s. 303-311.

 • MURPHY, C., COOVER, D., & OWEN, S. (1989). Development and validation of the computer self efficacy scale. Educational and Psychological measurement , s. 893-899.

 • ORHAN, F., & AKKOYUNLU, B. (2003). Eğitici Bilgisayar Formatör (Master) Öğretmenlerin Profilleri Ve Uygulamada KarĢılaĢtıkları Güçlüklere ĠliĢkin GörüĢleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24, 90-100.

 • PLACE, R. A., & LESĠSKO, L. J. (2005). Hiring the Best Qualified Technology Coordinator: A Pennsylvania Perspective. Annual Meeting of the PASA-PSBA School Leadership Conference Hershey, PA October 25-28, 2005, (s. 1-18).

 • SAY, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanışları. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı .

 • SENEMOĞLU, N. (2002). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Yayıncılık.

 • TORKZADEH, G., & KOUFTEROS, X. (1994). Factor validity of a computer self-efficacy scale and the impact of computer training. Educational and Psychological Measurement , s. 813-821.

 • YÖK. (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Raporu. Ankara.

 • YÖK. (2007). Öğremen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Ankara: YÖK.

 • ZEHĠR TOPKAYA, E. (2010, January). Pre-service english language Teachers' Perceptions of computer Self-Efficacy and General Self-efficacy. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology , s. 143-156.

                                                                                                    
 • Article Statistics