GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLE İLGİLİ ANILARININ NİTEL BİR İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 313-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimle ilgili anılarının analiz edilmesidir. Alandaki eğitimin değişik boyutlarıyla ilgili diğer araştırmalarda genellikle öğretmen, idareci ve velilerin görüşleri üzerinde durulmuştur. Öğretmen adayları eğitim fakültesindeki öğretimleri boyunca gelişimsel öğretim yaklaşımları, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme konularında eğitim almaktadırlar ve bu sürecin onların eğitime ve öğretmenlere bakış açılarını etkilemesi beklenmektedir. Bu araştırmada öğretmen adaylarından eğitimle ilgili anıları incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 195 kadın, 50 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Anılar analiz edildiğinde, büyük bir kısmının öğretmen davranış ve tutumlarıyla ilgili olduğu görülür. Başarılı öğretmen tutum ve davranışları olarak akademik birikim ve yeterlilik, öğrenciyi motive etme, davranış yönetimi, öğretim yöntemleri, değer aktarma, başarısız ve yetersiz öğretmen özelliklerinde ise, akademik yetersizlik, sınıf yönetimindeki yetersizlik ve gergin sınıf ortamı yaratma, fiziksel ve sözlü ceza ve öğretmenin kötü tutumları olarak belirtilmiştir. Araştırmanın bulguları şöyle ifade edilebilir: başarılı öğretmen davranışlarından öğrenciyi motive etme, davranış yönetimi ve akademik donanımın öne çıktığı görülmektedir. Öğretmen adayları bu olumlu özellikleri her zaman hatırladıklarını belirtmişlerdir. Başarısız ve yetersiz olarak görülen öğretmen davranışları olarak da meslek etiğindeki yetersizlikler, sözel, yersiz ve fiziksel ceza verilmesi, sınıf yönetimindeki yetersizlik, akademik yetersizlik belirtilmiştir. Öğrenciler bu gibi davranışların kabul edilemez olduğunu ilave etmişlerdir. Araştırma sonuçlarından kuramsal ve uygulama ile çıkarımlar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to analyze College of Education students’ memories related to education. The previous studies generally focused on the views and memories of teachers, administrators, and parents. In order to gather data, the prospective teachers were asked to write about their educational memories. A qualitative method was used in this study to investigate future teachers’ memories. The sample of the study was consisted of 245 students at Gazi Education Faculty. Out of 245 students 195 of them were female and 50 of them were male. The analyses of the memories showed that most of the memories were about teacher behaviors and attitudes. Positive characteristics of teacher behaviors were analyzed in terms of knowledge about academic domain, motivating students, behavior management, teaching approaches, professional ethics, and teaching values. Negative characteristics were investigated in terms of insufficient subject matter knowledge, classroom management problems, creating stressful classroom environment, and physical and verbal punishment. The results of the study showed that positive characteristics of teacher behaviors were motivating students, behavior management, and subject matter knowledge; negative characteristics were issues related to professional ethics, using punishment inappropriately, problems in classroom management, and insufficient subject matter knowledge. The theoretical and practical implications of the results are discussed.

Keywords