I NUMARALI EVÂMİR-İ SULTANİYE DEFTERİNE GÖRE II. SÜLEYMAN DÖNEMİNDE (1689-1691) HALEP

Author:

Number of pages: 779-802
Year-Number: 2012-5 Issue 8

Abstract

OsmanlıDevletinde 1689-1691 yılları, Viyana bozgunu sonrasında yaşanan sıkıntılısürecin bir bölümünü oluşturmaktadır. II. Süleyman döneminde, yaşanan bozgunu durdurmak için mali ve askeri konularda tedbirler alınmış, düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde Halep’te yaşanan sıkıntılarıaşmak, alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak için iki yıl içerisinde Halep’e 228 adet hüküm gönderilmiştir. Mültezimlerin haksız vergi talepleri halkın en önemli şikayet konusunu oluşturmaktadır. Gönderilen hükümlerde bir taraftan halka zulm edilmemesi belirtilirken diğer taraftan vergilerin eksiksiz olarak toplanıp merkeze gönderilmesi istenmektedir. Halktan asker toplanması ve eyalette bulunan askeri kuvvetlerin Avusturya seferine katılması, sefere katılmayanların askerlikle ilişkilerinin kesilmesi, asayişolayları ve alınan tedbirler, avârız vergileri ve muafiyetler, mangır kullanımıve azınlıkların durumu ile ilgili gelişmeler Halep ile İstanbul arasındaki yazışmaların başlıca konularını teşkil etmektedir. Devlet merkezinden gönderilen emirlere rağmen halkın şikayetlerine çözüm üretilememiş, haksız vergi toplanmaya devam edilmiştir. Haksız vergilerden dolayı bir çok insan evini, köyünü terk etmiştir. Gelir durumu kötüleşen aileler avarız vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Avarız vergilerinden muaf tutulanların sayısının Halep’in merkezine göre kırsal kesimde çok daha fazla olması, yaşanan olumsuz gelişmelerden Halep’in kırsal kesiminin çok daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Mali sıkıntıyı aşmak için uzun bir aradan sonra mangır adıyla bakır para kesilmiştir. Halep piyasasına kısa zamanda hakim olan mangırın kullanımı fazla uzun olmamış ve tedavülden kaldırılmıştır.

Keywords

Abstract

The years 1689-1691 in the Ottoman Empire composes a part of troublesome process occured after the Vienna defeat. During the reign of Suleyman the second financial and military measures were taken to stop the defeat. İn this period, 228 implementation were sent to Aleppo in two years, to make the measures applied and to overcome the problems occured in Aleppo. The most important subject of public complaints were about unfair tax demands of the tax farmer. In the sent implementation, on one hand it were stated not to tyrannise to the public and on the other hand collecting the taxes completely and sending them to the centre were demanded. Recruitment, participating of the soldiers in the province to Austrian military expedition, making the soldiers who don’t participate to expedition break up wtih military, public order incidents and the measures taken, “avârız” taxes and exemptions, the use of dough(mangır), the status of minorities were the main subjects of the correspondences between Aleppo and Istanbul. Despite the orderssent from the center of the state solutions did’nt found for the complaints of the people and unfair taxes continued to be collected. A lot of people, leaved their the houses and the village because of unfairtaxes. The families whose income worsened were exempt from Avariz taxes. The highness of number of the families who were exempted from Avariz taxes in the center of Aleppo is a indicator shows that the people who lives in rural Aleppo affected much more by the negative developments that occured that time. After a long periodcopper coins named dough were mintedorder to overcome financial hardship. After that dough predominated Aleppos’ market but couldn’t stay so long and were withdrawed from circulation.

Keywords