ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSİNİN İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 751-768
Year-Number: 2012-5 Issue 7

Abstract

Bu araştırma, ortaöğretim kurumlarında yürütülmekte olan müzik derslerinin işlevsellik durumunu, bu kurumlarda görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinin işleyişine ilişkin görüşlerine dayanarak ortaya koymayı ve dersin hedeflerine ulaşması yönünde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma için nitel araştırma deseni seçilmiştir. Araştırma verileri Samsun’un merkez ilçeleri olan Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan yirmiki genel lise ve anadolu lisesi içerisinden rastlantısal olarak seçilen onbir müzik öğretmeni ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmada içerik analizi türlerinden ‘kategorisel analiz’ kullanılmıştır. Görüşme sorularının analizinde “Fiziksel Donanım”, “Öğretim Programı”, “Müzik Dersine Yönelik Yaklaşımlar”, “Yönlendirme” ve “Müzik Dersinin Etkililiği” temalarına ve ilgili kodlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, liselerdeki müzik derslerinin etkili şekilde işlenmesini ve dersin hedeflerine ulaşmasını engelleyen birçok etken olduğunu ortaya koymuştur. Müzik öğretmenleri, haftalık müzik ders saatinin azlığı, müzik dersi için gerekli fiziksel donanım, ortaöğretim müzik öğretim programının uygulanabilirliği, veli, okul idarecisi, diğer dal öğretmenleri ve öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları, seçmeli dersler yönetmeliği ve müzik derslerinin genel eğitim sistemi içindeki durumu konularında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini belirtmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin müzik derslerine olan ilgilerinin artırılması ve istendik müziksel davranışların kazandırılması için okullara gereken derslik ve müziksel gereçlerin sağlanması, ortaöğretim müzik öğretim programının kuramsal açıdan sadeleştirilmesi ve uygulamaya yönelik müziksel etkinlikler ile zenginleştirilmesi gerektiği gibi çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims at demonstrating the functionality of music courses in secondary education schools based on teachers working in those institutions and at giving recommendations for the solution of problems encountered in attaining the course objectives. It uses a qualitative research design. The research data were collected through semi-structured interviews with randomly chosen eleven music teachers working in the high schools and Anatolian High schools located in Atakum, Ilkadım and Canik districts of Samsun. Categorical analysis, a type of content analysis, was utilized for data analysis in the research. The themes of “physical equipment”, curriculum” approaches to the music course”, “orientation” and “the effectiveness of the music course” as well as the relevant codes were reached in the analyses of the interview questions. The research findings revealed that several factors existed hindering the teaching of music courses effectively and attaining the course objectives at high schools. The music teachers stated their views on such issues as the inadequacy of weekly course hours, the physical equipment necessary for the music course, the applicability of the music curriculum, attitudes of parents, school administrators and other branch teachers towards the course, elective courses regulation, and the state of music in the general system of education. In consequence, recommendations were made on the issues of providing the schools with classrooms and musical materials necessary for instilling in students the desired musical behaviours for raising students’ interest in music courses, simplifying the secondary education music curriculum theoretically, and enriching it with application directed musical activities.

Keywords