GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ, MÜZİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN, SINAVDA SORULAN SORU TİPLERİNE GÖRE, BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 327-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin müzik bölümlerinin özel yetenek sınavlarına giren adayların kendilerine yöneltilen soru tiplerine göre başarı durumları değerlendirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 2005-2006 Öğretim yılı Müzikoloji, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümlerine ait özel yetenek sınavları sonuçları incelenmiştir. İlk olarak, her bir bölümün sınavına giren adayların elde ettiği sonuçlar kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Daha sonra ikinci aşamada dört bölüme ait sonuçların karşılaştırıldığı ortak bir değerlendirilme yapılmıştır. İlk aşamada yapılan incelemeler ile hangi soru tiplerinde adayların ne derecede başarılı oldukları doğrultusunda grafikler ortaya çıkarılmıştır. İkinci aşamada ise ortaya konulan ortak değerlendirmelere ait grafiklerle dört bölüme ait sonuçlar üzerine genel bir değerlendirme yapabilme imkânı ortaya çıkmıştır. Her iki çalışmanın sonuçları doğrultusunda sınavda adaylara yöneltilen sorular, sınavın uygulanış yöntemi, adayların başarı durumları üzerine görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda söylenebilir ki adayların belirli soru gruplarında ya da bir süre sonrasında algılamalarında bir düşüş yaşandığı gözlenmektedir. Bu algı dağılması adayların sınav sorularına vermiş oldukları cevapları olumsuz yönde etkileyebildiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlardan başka yetenek sınavlarında adaylara yöneltilen sınav sorularının puanlama şeklinin de ölçme durumlarına ne gibi etkilerinin olacağına dair de görüşlerde bulunulmuştur. Özellikle sınavda ritim ve ezgi tekrarı aşamasında yöneltilen soruların ölçülmesinde kullanılan sistemin adayın aldığı sonuçları nasıl etkilediği konusunda da bilgilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the state of the canditates joining to the special skill exam, in the music department of Faculty of Fine Arts has been evaluated according to the types of question. For this purpose, the results of special skills exam of the Faculty of Fine Arts, Musicology , Music Technology, Theory of Music and Composition departments of 2005-2006 school year in İnönü University has been observed. Firstly, the results obtained by the candidates taking the exam of each department have been examined in themselves. Then, in the second stage, a common evaluation compared of the results belonging to the four departments has been done. Graphics showing in which style of question candidates will be how successful have been excavated with the investigations in the first stage. In the second stage, an opportunity to make an overall evaluation on the results of four departments with the graphics belonging to common evaluations has become available. Opinions and suggestions have been made according to the results of both studies on the questions asked to canditates in the exam, the implementation method of the exam and the state of success of the canditates. In line with the findings of the study, said that the candidates' perceptions after a period of particular groups or a decrease in question have been observed. This perception may negatively impact the disintegration of the answers given to questions of the candidates examination was concluded. This results in the shape of scoring another exam questions posed to the candidates ability tests measure what kind of situation would be the effects of the submissions that have been made. In particular the questions asked during the test used to measure the repetition of rhythm and melody, the system also contains information about how it affects the results obtained by the applicant.

Keywords