İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN SAHİP OLDUKLARI GİRİŞİMCİLİK DEĞERLERİ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Number of pages: 179-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin girişimcilik değerleri ile algıladıkları sosyal destek düzeylerini belirlemek ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile girişimcilik değerlerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklem üzerinde yürütülmüş, basit seçkisiz örneklem alma metodu kullanılmıştır. Buna göre 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bolu il merkezinde bulunan 39 kamu ilköğretim okulunda görevli 287 ilköğretim öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Girişimcilik Değerleri Ölçeği” ve “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, Kruskal Wallis testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekildedir: Öğretmenlerin sahip olduğu girişimcilik değerlerine göre en yüksek aritmetik ortalama “bağımsızlık” alt boyutunda en düşük aritmetik ortalama ise “itaat” alt boyutundadır. Öğretmenlerin algıladıkları sosyal destek düzeyine göre aile, arkadaş ve özel bir insan alt boyutlarında algılanan sosyal destek düzeyi “yüksek düzeyde”dir. Öğretmenlerin kişisel değişkenleri algıladıkları sosyal destek düzeyi bakımından hiçbir alt boyutta anlamlı fark ortaya çıkarmamıştır. Girişimcilik değerleri bakımından cinsiyet değişkeni ve meslekten memnun olma durumu edilgen alt boyutunda, yaş değişkeni bağımsızlık alt boyutunda anlamlı fark ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin sahip oldukları girişimcilik değerleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki düşük düzeyde bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The study aimed to identify the relationship between entrepreneurship values of primary school teachers and their perceived social support levels and to determine whether there was a significant relationship between their views regarding perceived social support and entrepreneurship values. The descriptive study employed a relational screening model and simple random sampling. 287 teachers working in 39 public primary schools during the 2011-2012 educational year were contacted. “Scale of Entrepreneurship Values” and “Multi Scale of Dimensional Perceived Social Support” were used as data collection tools. Frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviation, t-test, Kruskal Wallis, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient were used in data analysis. Some of the findings of the study are as follows: According to entrepreneurship values of teachers, the highest mean was found to be “freedom” sub dimension and the lowest mean was “obedience” sub dimension. According to perceived social support levels, social support perceived in family, friends and significant other levels were found to be high. Personal characteristics of teachers were not found significant in any sub dimension in terms of perceived social support. In terms of entrepreneurship values; variable “age” was found to be significant in “freedom” sub dimension whereas variable “gender” and “content with profession” sub dimensions were found to be meaningful in “passive” sub dimension. The relationship between entrepreneurship values of teachers and their perceived social support was found to be low.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics