İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 207-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim okullarının 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan ve öğretmenleri tarafından sınıfta lider özellikleri taşıdığı belirtilen öğrencilerin ne çeşit bir liderlik davranışı sergiledikleri ve bu öğrencilerin liderlik davranışlarında sınıf seviyesine ve okudukları kitap sayılarına göre anlamlı bir fark olup olmadığı araştırıldı. Bu araştırma betimsel nitelikte bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilindeki resmi ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini ise sekiz ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Çalışmada Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilen liderlik yönelimleri anketi kullanılmıştır. Anket ilköğretim okullarından; 136 kız, 108 erkek olmak üzere toplam 244 öğrenciyle uygulanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel çözümlenmesi, SPSS paket programından yararlanılarak yapılmış, gruplar arasındaki anlamlılık testlerinde p

Keywords

Abstract

In this research, the leadership behaviors of primary school students who are studying from 4th grade through 8th grade and they have leadership skills in terms of their teachers have been described through Leadership Behavior Description Questionnaire and the effect of grade level and the number of annually reading books have been researched whether these independent variables have significance effect on leadership behavior or not. Eight primary schools have been taken as sample in this studt.. There were 136 girls and 108 boys from primary schools. Bolman and Deal’s leadership questionnaire (1991) was used as a tool in order to assess the leadership behaviors of primary school students. The collected data was analyzed by SPSS statistic programme. The significance level was evaluated in terms of p

Keywords