TÜRKÇE-EDEBİYAT DERS KİTAPLARININ DİL VE KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 297-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun bütün çağlarda toplumsal bir varlık olarak yaşamını belli değerler üzerine inşa ettiği inkâr edilemez bir hakikattir. Toplumların temelini oluşturan değerlerin başında kültürel değerler gelmektedir. Ders kitapları, toplumların kültürel değerlerinin aktarılmasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak önemli rol oynamaktadır. Kültürel değerlerin öğrencilere anlatılabilmesi, benimsetilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması, öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığını edinmesi, eğitilmesi ve kişiliğinin şekillenmesinde ders kitabını oluşturan metinlerin içerik, tür, tema seçimi gibi hususlar bakımından seçkin olması çok önemlidir. Özellikle çağımızda toplumsal hayatı düzenleyen bu değerlerin giderek insan hayatını düzenlemekten uzaklaşıp körelmeye yüz tuttuğunu gözlemlemekteyiz. Milletimizin kimliği konumundaki kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve bu bağlamda bu değerlerin en önemli aktarıcısı olan Türkçemizin daha doğru ve özüne uygun kullanımını sağlamak, Türkçe ve edebiyat eğitiminin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmada ise öğretmen ve öğrencilerin en fazla kullandıkları kaynak özelliğine sahip ders kitaplarının büyük bir önemi vardır. Özellikle ders kitaplardaki metin seçiminin bu değerleri en doğru şekilde yansıtan ve taşıyan metinler olması ve milletimizin özüne uygunluğu göz ardı edilmemesi gerekir. Zira öğrenciler bu değerleri en iyi ana dilinin her türlü imkânından ve söz varlığı zenginliğinden yararlanılarak oluşturulan edebî eserler yoluyla millî ve evrensel değerleri kazanmaktadırlar. Bu çalışmada, Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanılan ders kitaplarının kültürel değerlerin aktarılmasındaki önemi ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve bunlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

All ages of human life as a social being built on certain values, a fact that can not be denied. Cultural values of communities is at the beginning of the values that form the basis. Textbooks, transmitting cultural values of the societies play an important role as a part of educational activities. Teach students the cultural values, adopting and transferring these values to future generations of students to acquire the habit of reading pleasure and, training and personality shaping the texts that make up the textbook content, type, theme, to be distinguished in terms of issues such as the selection is very important. Regulate social life, especially in our age, blunted face keeps away from these values, we observe an increasingly organizing human life. Position of the identity of transfer of cultural values of our nation for future generations, and in this context, the Turkish as the transmitter of the most important of these values more accurately and ensure the appropriate use of the essence, Turkish and literature are among the objectives of education. Achieving these goals, the most utilized resource for students and teachers capable of textbooks is of great importance. In particular the choice of course text books and carrying these values accurately reflect the substance of the texts and the suitability of our nation should not be ignored. Because these values in students the best offer of all kinds of mother tongue and making use of the wealth created by the presence of these literary works are won through the national and universal values. In this study, Turkish and literature textbooks used in teaching evaluations are made on the importance of cultural values and transfer its action of these various suggestions were made.

Keywords