TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KAMU REFORMLARI

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 475-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tanzimat, Osmanlı devleti için batılılaşma sürecinin başlangıcını teşkil etmektedir. Bu batılılaşma süreci devleti çöküşten kurtarma amacını taşımaktadır ve Osmanlı kamu yönetiminde köklü değişiklikler öngörmektedir. Bu değişikliklerin en önemlisi yeni bakanlıkların kurulmasıyla merkezi idarenin otoritesinin yeniden güçlendirilmesidir. Yerel yönetimler alanında Fransız sistemini örnek alan bazı yeni idari birimler kurulmuştur. Ancak bu birimler yerel kamu hizmetlerini yerine getirmede merkezi idareye büyük ölçüde bağlı kalmıştır. Tanzimat’la başlayan ıslahat süreci I. ve II. Meşrutiyet dönemlerindeki demokratikleşme çabalarıyla desteklenmiştir. Meşrutiyet Osmanlı Devleti’nin daha demokratik bir yapıya geçmesini sağlamıştır. Bu yapı içerisinde en önemli unsur giderek güçlenen merkezi bürokrasidir. Genel olarak merkezi bürokrasi geleneksel ve modern unsurları bir arada içermektedir. Bürokrasi yapılan reformlarda ve anayasacılık hareketlerine öncü bir role sahiptir. Ancak gerçekleştirilen bürokratik reformlar başarılı olamamıştır. Bunun ana nedeni reformların sadece kurumsal yapıyı ve mevzuatı iyileştirmeye dönek olmasıdır. Ayrıca reformlar padişahlar tarafından güçlü bir biçimde desteklenmemiş ve halk tarafından yaygın bir kabul görmemiştir. Bu nedenlerle, yönetim düşüncesi ve kültürü üzerinde önemli bir etki yaratamamışlardır.

Keywords

Abstract

Tanzimat constitutes the beginning of the process of westernization to the ottoman state. This is the process of westernization are intended to rescue the collapse of the state and requires radical changes in the ottoman public administration. The most important of these changes is restrengthening of the authority of the central administration with the establishment of new ministries. Also some new administrative units have been established following the example of French administrative system in the field of local governments. However these units have been largely due to the central administration fulfilling local public services. The process of starting the Tanzimat reforms is supported by the efforts of democratization periods of the first and second constitutional monarchy. Constitutional monarchy in the Ottoman Empire has put a more democratic structure. The most important in this structure is that central bureaucracy has been increasingly powerful. In general central bureaucracy includes both traditional and modern elements. Bureaucracy has a leading role reforming and constitutionalism movements. However, the bureaucratic reforms haven’t been successful. The main reason for this is that the reforms are only for improving the institutional structure and legislation. Also, reforms aren’t strongly supported by the sultans and haven’t seen widespread acceptance by the public. . For these reasons they could not create significant effect on administrative thought and culture.

Keywords