ÖRGÜTLERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: OKULLARA İLİŞKİN BAZI ÇIKARIMLAR

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 615-628
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklılıklar örgüt ve toplum üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Küreselleşme ve yaşanan hızlı değişimlerin etkisiyle birey, grup, örgüt ve toplum düzeyindeki farklılıklar günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Bireylerin demografik özelliklerinin yanında din, dil, ırk, etnik köken, kişilik, sosyo-ekonomik düzey, eğitim ve kültürel yönden oluşan farklılıklar, bir takım sorunlara neden olabilirken; iyi yönetildiğinde örgütler ve toplumlar açısından önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bu bakımdan farklılıkların olumlu etkilerinden yararlanabilmek amacıyla, örgütlerde farklılıkları dikkate alan bir yönetimin nasıl olması gerektiğine yönelik arayışlar, konuyla ilgili araştırmaları yönlendirmektedir. Bu bağlamda son yıllarda literatürde adından sıkça söz edilir bir kavram olan farklılıkların yönetimi, başarılı bir yönetim için gerekli görülen ve örgütlere rekabet üstünlüğü kazandıran bir yönetim anlayışı olmakla birlikte; liderlerin etki gücünü arttıran önemli bir özellik olarak da değerlendirilmektedir. Farklılıkların yönetilebilmesi için öncelikli olarak demokratik ortamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tanım olarak farklılıkların yönetimi, bireyler arasındaki görüş, inanç ve değer gibi farklılıkları anlayışla karşılayıp; örgütsel öğrenme ve örgütün gelişimi için bu farklılıkların değerlendirilmesini içeren bir yönetim anlayışıdır. Dolayısıyla farklıkları önemseyen ve farklılıklardan öğrenmeyi temele alan böyle bir yönetim anlayışının okullarda etkili olmasının, hem öğrencilerin bireysel gelişimine hem de okulun genel başarısına katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu çalışmada farklılıkların yönetimi kavramsal düzeyde incelenerek, okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin bazı çıkarımlar sunmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda farklılıkların yönetimi, demokrasi ve liderlikle ilişkili olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Diversities have powerful effects on organization and community. In

Keywords