CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN KORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR? EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2012-5 Issue 8
Number of pages: 971-987
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cam tavan tüm dünyada iş yaşamında kadınların kariyer gelişimini engelleyen örgütsel bir problemdir. Toplumumuzda kadın erkek arasındaki toplumsal roller bakımından oldukça net ayrımlar söz konusudur. Bu ayrımlar çocukluktan itibaren bireylerin hafızalarına kazınmakta ve gelecekte bu durum bir takım basmakalıp yargılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan korku ise, tüm yaşamımızı etkileyen önemli bir duygudur. Literatürde bir çok farklı korku çeşidi farklı çalışmalarda ele alınıp işlenmiştir. Ancak genel olarak korkuyu 5 temel başlık altında ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar, iş / stres korkusu; eleştiri / başarısızlık korkusu; bilinmeyen korkusu; ölüm ve tehlike korkusu ve yeterli düzeye sahip olmama korkusu olmak üzere beş temel sınıfa ayırmak mümkündür. Kadınlara yönelik olarak ortaya konulan cam tavan uygulamaları onlarda farklı korku biçimleri olarak ortaya çıkabilecektir. Bu durumu netleştirebilmek amacıyla bu çalışma tasarlanmıştır. Çalışma, kamuda görevli 126 kadın öğretmene uygulanmıştır. Araştırmanın temel amacı toplumumuzda kadın öğretmenlere yönelik önyargıları ve eğitim sektöründe kadın öğretmenlerin ne tür korkular yaşadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında birbirinden farklı sonuçların ortaya çıktığını görmek mümkündür. Çalışmanın en anlamlı sonucu ise cam tavan alt boyutlarından olan basmakalıp yargıların neredeyse tüm korku çeşitlerini etkiliyor olmasıdır. Araştırmanın sonuç kısmında detaylı bir şekilde açıklanan tüm sonuçlar ve literatürde üzerinde henüz çalışılmamış bir konuda olması bakımından çalışmanın literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Glass ceiling is the organizational problem for the women that effected their career development. In our society, there are clearly discriminations about social roles between men and women. These disriminations were writtien peoples’ mind from childhood period. Then in future we see these discriminations as stereotype judgements. On the other hand fear is a feeling that affected our whole life. In literature a lot of different fear types were have been holeded from different perspectives. But generally it was accepted as 5 different fear types. These are, work / stres fear, critism / failure fear, unknown fear, death / danger fear and not enough having fear. This result will be stated that Glass ceiling is happened in a different way of fear. This study is planned to clarify that. In this study we apply the experiment on126 women teacher who work in public and this study is stated that for learning what kinds of fear that feels Turkish women teacher for prejudgement in education sector and showing of the results of affects of this problem in our community. The most important result of this study, streotypes is effecting almost all fear types. Since this is a new topic, all this results make important contribution on literature.

Keywords