ERGENLERDE SİBER ZORBA VE ÖFKENİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Egitim Bilimleri, Sosyal Bilimler
Number of pages: 497-511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ergenlerin (ortaöğretimde öğrenim gören) siber zorba davranışları ile öfke durumları cinsiyet, yaş ve okul türü değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Niğde il merkezindeki bir Anadolu Lisesi ile bir Genel lisede öğrenim gören 310 ergenin (123 erkek ergen %39.7 ve 187 kız ergen %60.3) gönüllü katılımıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli izinler okul yönetimlerinden alınmıştır. Katılımcılar, seçkisiz (random) örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada, kişisel bilgi formu, Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu (2011) tarafından geliştirilen Siber Zorba Davranış Ölçeği (SZDÖ) ve Spielberger (1983) tarafından geliştirilen ve Özer (1994) tarafından Türkçeye uyarlanan Durumluk Sürekli Öfke Tarz Ölçeği (DSÖTÖ) kullanılmıştır. Ergenlerin ölçeklere verdikleri cevaplar doğrultusunda veriler SPSS 13.0 paket programına girilmiş, verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H istatistik teknikleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; okul türü değişkenine göre, Anadolu lisesinde öğrenim gören ergenlerin, Genel lisede öğrenim gören ergenlere göre anlamlı düzeyde daha fazla siber zorba davranışlarda bulundukları belirlenmiştir. Okul türü değişkenine göre Anadolu lisesinde öğrenim gören ergenlerin öfke alt boyutlarından öfke içe ve öfke dışa alt boyut sıra ortalamalarının, Genel lisede öğrenim gören ergenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre siber zorba ve öfke değişkenleri alt boyutları bakımından ergenler arasında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

This aim of is research was to analyse high school students’cyber bullying and agression levels in relation to gender, age and school type. The research was conducted with students at an Anatolian high school and a general high school in Nigde’s city center during the 2011-2012 academic year, with permission from each school. Students can only enter the Anatolian high school if they receive high grades in an entrance examination set by the Ministry of Education in Turkey. The general high school has no entry requirements relating to academic standard. Participants were 310 adolescents (123 male, 39.7% and 187 female, 60.3%) who valuntarily completed surveys. Participants were determined randomly. Each participants completed information on their sociodemografic characteristics and questionnaires on the experiences of cyber bullying and state-traite. Arıcak, Kınay and Tanrıkulu (2011) Cyber Bullying Questionnaire was used, which comprises 24 items with likert response scales. Özer’s (1994) Turkish adaptation of Spilberger’s (1983) State- Trate Anger Scale was used also, comprising 34 items with a Likert response scale. The data was analysed SPSS 13.0. Due to non-normality in the data, robust statistics were including the Mann Whitney U and Kruskal Wallis H statistic. These showed that there was significant difference between school type and cyber bullying variables. Adolescents attending an Anatolian high school showed higher levels of cyber bully behaviour than general high school adolescents. Similarly, adolescents from the Anatolian high school showed higher levels on the two anger sub-dimensions of inner anger and outside anger than the general school adolescents. There were no significance differences for cyber bullying or sub-dimensions of anger by gender or age variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics