İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 1587-1609
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın genel amacı, ilköğretim 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin görüşleri doğrultusunda onların bilimsel epistemolojik inançlarını belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, Konya ili Karatay ilçe merkezinde yer alan bir İlköğretim Okulu’nda 7. ve 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 324 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler, Elder (1999) tarafından geliştirilen, Acat, Tüken ve Karadağ (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğ”i ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri 25-27 Nisan 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Gönüllülük ilkesi doğrultusunda ve rehberlik dersi saatinde uygulanan ölçeğin uygulama süresi kişi başı ortalama sekiz dakika sürmüştür. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi ile veriler çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim okulu öğrencilerinin, bilimsel epistemolojinin otorite ve doğruluk boyutuna ilişkin inanç düzeyinin orta seviyede; bilgi üretme süreci boyutuna ilişkin inanç düzeyinin oldukça yüksek seviyede; bilginin kaynağı boyutuna ilişkin inanç düzeylerinin orta seviyede; akıl yürütme boyutuna ilişkin inanç düzeyinin oldukça yüksek seviyede; bilginin değişirliği boyutuna ilişkin inanç düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve akademik başarı değişkeni açısından öğrencilerin bilimsel epistemolojik inanç düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Ancak öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeni açısından bilimsel epistemolojinin hiçbir boyutuna ilişkin öğrencilerin inanç düzeyi arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine scientific epistemological beliefs of 7th and 8th grade students according to their own reporting. This research is in survey model and descriptive in nature. Participants consist of 324 students attending to7th and 8th grade classrooms of a primary school in Karatay province of Konya during the second term of 2011-2012 academic year. Data for this study have been obtained via Scientific Epistemological Beliefs Inventory developed by Elder (1999) and adapted to Turkish by Acat, Tüken, and Karadağ (2010). Data have been gathered according to volunteerism during the dates of April 25th and 27th 2012. The inventory has been applied to students during counseling course time and the application has taken about 8 minutes per child. SPSS 16.0 software has been used for data analysis. Data have been analyzed by the way of frequencies, percentages, arithmetic average, standard deviation, independent sample t-test and one-way anova. As a result of this study, it is revealed that primary school students’ scientific epistemological beliefs are at moderate level on the factor of authority and honesty, at very high level on the factor of process of knowledge production, at moderate level on the factor of resource of knowledge, at very high level on the factor of intelligence, and above the average on the factor of mutative knowledge. A significant difference is found in students’ scientific epistemological belief level with respect to the variables of gender and academic achievement. However, in terms of grade level, no significant difference is found in students’ belief level on any factors of the scientific epistemology.

Keywords