ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 609-641
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Öğretmen adaylarının, öz yeterlik algıları, onların performanslarının bir göstergesi olabilir. Bununla beraber, algılanan öz-yeterliğin, kişisel hedefler, tepkiler ve analitik stratejileri kullanma performansını arttırdığı ve bireyin motivasyonunu etkilediği bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının, çok kültürlü eğitime ilişkin öz-yeterlik algılarını, cinsiyetlerine, ana dillerine, aile gelir düzeylerine, bölümlerine, annelerinin eğitim durumuna, babalarının eğitim durumuna, yerleşim yerlerine, nüfusa kayıtlı oldukları ilin bulunduğu coğrafi bölgeye, göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma amacına göre bu çalışma betimleyici araştırmalar kategorisinde yer almaktadır. Betimleyici araştırmaların çeşitleri açısından ele alındığı zaman bu çalışmanın modeli tarama (survey) modelidir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerinin toplanmasında Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçek, açıklayıcı faktör analizleri sonucu Farkındalık, Bilgi ve Beceri olmak üzere üç boyutlu ve toplam 41 maddelidir. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı 0.95’tir. Ölçeğin genel güvenirliği, ?=0.939 olarak bulunmuştur. Veriler SPSS Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının, çok kültürlü öz-yeterlik algılarının Yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyetin, öğrenim görülen bölümün, büyükşehirlerde yaşıyor olmanın yeterlik algısını etkileyen önemli faktörler olduğu bulunmuş, kadın adayların, öz-yeterlik algılarının, erkeklerden yüksek olduğu belirlenmiştir. Farkındalık ve Beceri boyutunda Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde öğrenim gören öğretmen adayları en yüksek puan ortalamasına sahipken, Bilgi boyutunda Türkçe Öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları en yüksek puan ortalamasına sahip bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Self-efficacy perceptions of pre-service teachers may be an indicator of their performance. However, it is known that perceived self-efficacy improve personal goals, reactions and the performance of using analytical strategies and affect in

Keywords