TİCARİ AÇIKLIK VE CO2 EMİSYONU: KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE ANALİZİ

Author:

Number of pages: 1611-1621
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Bu çalışmada ticari açıklık ve gelirin, kirlilik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada, kirlilik göstergesi olarak iklim değişikliğinin en önemli sebebi olan sera etkisinin %70’ine tek başına sahip olan ve fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan karbondioksit (CO2) kullanılmıştır. Ticari açıklık göstergesi olarak da son zamanlarda birçok akademik çalışmada olduğu gibi toplam dış ticaretin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı kullanılmıştır. 2011 yılı satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış gayri safi yurtiçi hasılaları bakımından dünyada en büyük ekonomiye sahip 20 ülkede, 1990-2009 yıllarındaki ticaretin ve gelirin karbon dioksit emisyonu üzerindeki etkisi Havuzlanmış En Küçük Kareler modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke, 10 gelişmiş, 10 gelişmekte, Avrupa ve ilk 5 ekonomiler gibi guruplara bölünerek iklim değişikliğine etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiş. Analiz sonuçlarına göre gelişmekte olan ülkelerin ticarete bağlı kirlilik emisyonlarında belirgin bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bununla beraber gelişmiş ülkelerin de kirlilik emisyonları üzerinde arttırıcı etkisi gözlemlenmektedir. Ayrıca, tüm ülke grupları için Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) doğrulanmıştır. Artan çevre standartları ve gelir düzeyi ile birlikte sermaye yoğun malların üretiminin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydığı ancak bunun gelişmekte olan ülkelerin emisyonlarında belirgin bir azalmaya neden olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler artan karbon dioksit emisyonları ile iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of trade openness and income on pollution is investigated. In the study, the carbon dioxide (CO2) with a rate of % 70 of greenhouse effect which is accepted the most important reason of climate change as an indicator of pollution and emerges as a result of burning fossil fuels is used. The rate of total trade to gross domestic product as an indicator of trade openness as well as in many recent academic studies is used. In 20 countries with the biggest economy in terms of the gross domestic product calculated according to the purchasing power parity in 2011 in the world, the effect of trade and income on carbon dioxide emissions is analyzed with the Pooled Ordinary Least Squares. The effects of the 20 developed and developing countries on climate change are examined in a comparative way by

Keywords