MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS GÖREVİNE BAKIŞ AÇILARI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : matematik öğretimi
Number of pages: 385-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmenlerinin performans görevlerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 bahar döneminde Adana ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan 23 matematik öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda matematik öğretmenlerinin, performans görevlerinin hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları; ancak bu görevlerin uygulanması sürecinde öğrenciler ve veliler açısından bazı sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of the study was to figure out the elementary mathematics teachers’ views about preparing, applying and assessing performance tasks. For sampling, maximum variation sampling strategy was used. The population of the study was 23 teachers working at public primary schools in central districts of Adana province in 2011-2012 academic falls. As data collection tools, semi structured interview forms and document analysis were used. At the end of the study it can be concluded that while the teachers have positive views about preparing, applying and assessing performance tasks, they face some problems related to students and their parents.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics