KUR'ANÎ MEDENİYET İLE DİRİ KALMAK

Author:

Number of pages: 425-434
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Bugünün dünyasında insanların yaşadıkları sıkıntıların, bir türlü çözümlenemeyen sorunların baş müsebbibinin medeniyetler dayatması olduğu kanaat önderleri tarafından söylenmektedir. Her toplum, ulus veya milletler; kendi çıkarları için ürettikleri prensipleri, hükümleri, tezleri veya ahlaki durumları, medeniyet olarak ileri sürmüş, kendisinden olmayan ulusları sömürmede araç olarak kullanmışlardır. İnsanlık tarihi boyunca bu kuram, tarihin derinliklerinden günümüze kadar kendini çeşitli vesilelerle göstermektedir. Hitit, Sümer, Pers, Çin, Roma, Batı medeniyetleri, yukarıda mevzu ettiğimiz duruma en güzel örnek teşkil etmektedir. Ancak Ku’ran medeniyetinin inzalinden ebediyete kadar insanoğluna sunduğu, emir ve tavsiye ettiği prensipleri, diğer medeniyetlerin aksine kaynağını her şeyi yaratan “mutlak Güç”ten aldığı için insanların ürettikleri medeniyetlerin çıkardıkları sorunlar, sıkıntılar, zorbalıklar onun uygulama alanında asla görülemez. Bu çalışmadaki amaç, pörsüyen zaman içerisinde Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sıkıntıların sebebinin Kur’an medeniyetinden uzak kaldıklarını ispatına yönelik kısa bir değerlendirme olacaktır. Aynı zamanda Kur’an medeniyetinin insanlığa sunmuş olduğu hak ve adaleti, saadet ve güzelliği vurgulamak olacaktır. Müslümanların diri kalmalarının tek şartının kendi öz mayalarına uygun olan Kur’an medeniyetine teveccüh etmeleri olduğunu çeşitli örneklerle açıklanacak, huşu hissinin onun en temel taşlarından birisi olduğuna dair tespitler ileri sürülecektir. Böylelikle Müslüman toplum, zikrullah ile huşû hissini diri tuttuğu müddetçe tekrar hayata hayat katan o engin medeniyetin sınırları içinde kendini bulacak asla güdümlü, kendi öz benliğinden uzak akım ve sistemlere uymayacaktır.

Keywords

Abstract

Problems in today's world, where people live, a kind of problems can not be resolved by opinion leaders are said to be imposed by the chief civilizations müsebbibinin. Everysociety, a nation, ornations, they produce for their own interests the principles, provisions, conditionsor moral arguments, put forward as a civilization, is not itselfused as a tool forex ploiting nations. Throughout human history, this theory shows that on several occasions in the history to the present day self. Hittite, Sumerian, Persian, Chinese, Roman, Western civilization, the most beautiful example of the above situation in which we are subject. However, untileternity inzalinden Ku'ran present stoman kind civilization, order, and recommended principles, unlike other civilizations who created everything, thesource of "absolutepower" from having produced a civilization that produced by the people for the problems, difficulties, its application in the field of tyranny will never be seen. Goal of this study, thecause of the problem sfaced by Muslims in pörsüyen when they were away from civilization proof of the Qur'an will be a short reviewfor. At thesame time the Qur'an was presented to the humanity civilization, rights and justice, happiness and beauty will be the highlight. The only requirement for Muslims to remain alive mayalarına accordance with their self-released several examples of the Qur'an is their countenan cecivilization, a sense of a we that it is one of the cornerstones of his findings will be brought forward. Thus, the Muslim community, zikrullah kept alive as long as theawe-hinsithatadds life to life again find themselves with in the borders of the vast civilization, never driven, and systems will not match their own Self to flow away.

Keywords