HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Hayat Bilgisi öğretimi
Number of pages: 1325-1346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayat bilgisi dersinin içeriği, toplu öğretim anlayışına göre öğrencilerin hem kendilerini hem de yaşadıkları yakın çevrelerini tanımak amacıyla oluşturulmuştur. 2005 hayat bilgisi programına göre, öğrencilerin hem kendilerini hem de yakın çevrelerini tanımak için, kendi girişimleri öğretmenlerin rehberliğiyle desteklenmektedir. 2005 programı, bu dersin içeriğinin aktarılmasında çoğunlukla somut etkinliklerin kullanılması gerektiğini de ifade etmektedir. Hayat bilgisi dersi, ilköğretimin ilk üç sınıfında okutulan ve mihver ders olarak kabul edilen önemli bir derstir. Bireye hayatı anlaması ve anlamlandırması için yol gösteren bu ders, bilgi ve beceri ile birlikte kişisel nitelikler (değer) aktarmaya da yardımcı olan önemli derslerden biridir. Bu çalışmanın amacı, hayat bilgisi programında kişisel nitelik olarak isimlendirilen değerlerin temalara dağılımını ortaya koymaktır. Ayrıca mevcut kişisel niteliklerin(değerlerin) kazanımlar içerisindeki durumu, uygulanabilirliği hakkında da birtakım öneriler sunmaktır. Bu amaçla hayat bilgisi programında temalar içerisindeki kazanımlar tek tek incelenerek mevcut değerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Hayat bilgisi dersi içerisinde kişisel nitelikler diye de adlandırılan toplam 15 değer, öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu değerler bireyin hayatı anlamlandırmasına ve anlamasına yardımcı olacak niteliktedir. Program içerisinde her bir değerin temalara dağılımı birbirine eşit değildir. Kimi değer kazanımlar içerisinde fazlasıyla yer alırken, kimi değere temalar içerisinde çok az yer verilmiştir. Bazen de değer kazandırmaya çok uygun olmasına rağmen, kazanımlar içerisinde hiçbir değerin yer almadığı da çalışmada tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Content of life science according to the understanding public education children close to both themselves and their environment was created to recognize. According to 2005 life science programme students to get to know both themselves and their near environment their attempts are.supported in guidance of teachers. 2005 programme said that transfer of content especially be used in concrete activities. Introduction to life science is taught in the first three years of primary education and it is seen as a core course. This course helping person for understanding and making sense of life is important to transfer of information and skills and also values. The aim of this study is to expose range of values introducing as personal characteristic in introduction to life science program according to theme. In addition, other aim is to suggest proposal about the condition and practicable of values in attainment. For this purpose, values are detected provided that gains in themes of introduction tolife science program are examined one by one. Students are tried to gain 15 values identified as personal characteristic in introduction to life science lecture. These values are set as auxiliary to understand and make sense of life. In program, the range of value of each according to theme is not equal. Some values are taken part in more than but some are not. Sometimes, even if some values are appropriate to gain, these values are not taken part in gains.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics