SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATIF ÖLÇME DEĞERLENDIRMEYE BAKIŞ AÇILARI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : MAKALE
Number of pages: 1657-1667
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma yeterlik düzeyleri ve kullanma sıklıklarının ne derece olacağını araştırmak için yapılmıştır. Bunun için, Okur (2009) tarafından geliştirilen alternatif değerlendirme görüş formu ile ilgili bir anket araştırmacılar tarafından düzenlenmiş ve Sınıf Öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Araştırma da kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine yönelik 4 madde ve öğrenciyi değerlendirmede kullanacakları ölçme ve değerlendirme tekniklerini belirlemek amacıyla geleneksel ve alternatif değerlendirme tekniklerinin bulunduğu 21 çeşit değerlendirme tekniğinin verildiği bir madde bulunmaktadır. İkinci bölümde öğretmen adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanım sıklıklarını ve yeterliliklerini belirlemek için iki madde bulunmaktadır. Anketin üçüncü bölümünde ise alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanmaya yönelik tutumları ile ilgili 32 madde yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar literatürle beraber karşılaştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Artvin Çoruh üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşleri ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları konusundaki görüşlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde (%) frekans, t-testi ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak; gelecekte sınıf öğretmeni olacak adayların alternatif ölçme değerlendirmeyi derslerinde ne derece sıklıkla kullanacakları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to discover prospective primary school teachers’ frequency of usage, efficacy level about alternative evaluation. The questionnaire developed by Okur (2009) was arranged and carried out on the prospective primary school teachers by the researchers. The data instrument employed in the study consists of three chapters. At the first chapter, there are four items about the prospective teachers’ personal information and 21 items about the measurement and assessment techniques consisting of 21 methods which they will use. At the second chapter, there are two items to define prospective teachers’ efficacy and frequency to use the alternative measurement and assessment techniques. At the third chapter there are 32 items about the prospective teachers’ attitudes towards using the alternative measurement and assessment techniques. The results from the study was compared to the results in the literature. The research sample consisted of the prospective primary school teachers studying at the Artvin Coruh University. Opinions of prospective primary school teachers on the alternative evaluation was collected through semi-structured interview. The findings on whether frequency of usage the alternative evaluation techniques varied or not, was analysed through SPSS 15. In the data analysis frequency, t-test and variance analysis was employed. Based on the results from the present study it was predicted that what extent they will use the alternative evaluation techniques in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics