COMMUNICATION SATISFACTION OF STUDENTS OF COMMUNICATION: A RESEARCH TO DEFINE COMMUNICATION SATISFACTION LEVEL AND VARIABLES OF STUDENTS OF COMMUNICATION FACULTY

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 725-749
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireysel ve kurumsal başarının temel ölçütlerinden birinin iletişim olduğu söylenebilir. Yüksek düzeyde iletişim doyumuna ulaşmış bireylerden oluşan kurumsal iklim, motivasyonu yüksek bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Bu bakımdan rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde kurumların öncelikli olarak etkin bir kurum içi iletişim ortamı oluşturması ve personelin iletişim doyumunu yükseltmesi gerekmektedir. İletişim sektörüne uzman yetiştiren iletişim fakülteleri de, yüksek düzeydeki iletişim doyumu ile hem kurumsal başarılarını artırabilmekte hem de öğrencilerini mesleğe daha iyi hazırlayabilmektedirler. Bu çalışma Türkiye’de iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilerin iletişim doyum düzeylerinin tespitine dönük olarak yapılmıştır. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde devlet ve özel üniversitelerde okuyan 504 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket çalışması basit rastlantısal örneklem yöntemi ile yüz-yüze görüşmeye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin iletişim doyum düzeylerini etkileyen en önemli faktörün iletişim iklimi olduğu görülmüştür. Önem sırasına göre diğer iletişim doyum fakörleri ise medya ve iletişim ortamları, bilgilendirme ve kurumsal bütünleşme, kurumsal perspektif, üstlerle iletişim, geribildirim ve yatay iletişim olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışmada Türkiye’deki iletişim öğrencilerinin iletişim doyum düzeylerinin genel itibariyle orta düzeyde olduğu ve bu iletişim düzeylerinin üniversite ve fakültelerin sağladığı imkânlar, öğrencilerin ekonomik, sosyo-demografik vb. özellikleri ve okuldaki statülerine göre farklılaşabileceği sonucuna varılmıştır. Özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin iletişim doyum ortalamaları devlet üniversitelerine oranla daha yüksek olmuştur. Uygulama birimleri ve öğrenci kulüpleri gibi imkanların sağlanması öğrencilerin iletişim doyumlarını yükseltmektedir.

Keywords

Abstract

It can be said that communication is one of the key criteria of the in

Keywords