OKULA HAZIRBULUNUŞLUĞU DEĞERLENDİRME TESTİNİN UYARLAMA ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 889-911
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Brainline Okula Hazırbulunuşluk Testi’ni Türkçe’ye uyarlamak amacıyla yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için test, 30 ilköğretim birinci sınıfa başlamış olan 7 yaş çocuğuna uygulanmıştır. Uyarlama sürecinde, Testin dil eşdeğerliği çalışması iki İngilizce dil uzmanı tarafından eş zamanlı olarak İngilizce’den Türkçe’ye ve iki İngilizce dil uzman tarafından da Türkçe’den İngilizce’ye çevrilerek gerçekleştirilmiştir. Orijinal İngilizce formu ile çevrilen İngilizce formları arasında anlamsal fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca testin Türkçe formu, bir Türkçe dil bilim uzmanı tarafından ifade biçimi ve dil bilgisi yönünden incelenmiş ve forma gerekli düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir. Ölçeğin geçerliği ölçüt geçerliği ile, güvenirliği ise Kuder Richardson 20 katsayısı (Cronbach Alpha) ve test-tekrar test korelasyonu ile analiz edilmiştir. Ölçüt geçerliği çalışmasında öğretmen değerlendirmeleri ve ilkokula hazırbulunuşluk gelişim formları kullanılmış ve Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi sontest puanları ile gelişim formu notları toplam puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı yöntemiyle test edilmiştir. Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi’nin iç tutarlılık katsayısı 89.4 olarak saptanmıştır. Testin zamana bağlı olarak kararlı ölçümler verip vermediği test-tekrar yöntemiyle belirlenmeye çalışılmış, test iki hafta sonra çocuklara tekrar uygulanmıştır. Bunun sonucunda elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı tüm ölçek için .94 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. Ölçeğin daha büyük örneklem üzerinde uygulanmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study was to adapt the “Brainline School Readiness Test”. For the validity and reliability analyses, the test was performed to 30 7 year old students in the primary school. In the process of adaptation, translation to Turkish was done by two experts and then the test was translated back to English. It was found that there was unity between the expressions of the original form and the form translated from Turkish to English. The Turkish form was examined in terms of clarity of expressions and the form was finalized after making the necessary corrections. The realibility was analysed by using Kuder Richardson 20 coefficient and the test-retest correlation. The validity of the test was analysed by the means criteria validity which was based on teacher assessment and the development forms of children in preschool. The significance of the correlation between avarage scores of teacher assessments and avarage scores of development forms obtained from School Readiness Evaluation Test, was tested by means of Pearson’s Momentus Multiplication Correlation technique. It was determined that the realibility coefficient of this test was found to be .89.4. With the aim of determining whether the test provided consistent measurements depend on time or not, the test was perfomed a second time after two weeks to the children. The test-retest correlation was calculated by using Pearson Correlational coefficient and was found to be .94. It was found that this test is a valid and reliable instrument. It can be recommended that a wider sampling can be involved in the study.

Keywords