Gazetecilik Eğitimine Kuramsal Bir Yaklaşım: GAZETECİNİN TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİ KURGULAMADA GÖRSEL OKURYAZARLIK VE

Author:

Number of pages: 241-260
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Toplumsal değişim ve dönüşüm potansiyelindeki etkisinin her daim tartışıldığı ve önemsendiği gazetecinin toplum mühendisliğine dair rolünü gözden geçirmek ve toplum içinde anlamı inşa edip dolaşımını sağladığını iddia etmek, göründüğünden daha tartışmalı bir ifadede bulunmak olabilir. Ancak insana ilişkin bütün bilgi türleriyle ilgilenebilen gazetecilik anlayışının dönüşümünde anlamı inşa etme, onu okuma, yayma ve toplum mühendisliği rolü açısından ‘görsel okuryazarlık’ ve ‘eleştirelliği’ bu eksende ele almak, önemli bir gereklilik olarak görülebilir. Yazılı ve görsel platformlarda zihinsel tasarım yoluyla toplumu tasarlayan gazetecinin toplum mühendisliği iddiasını öngören bu makalede toplum mühendisliği; görsel okuryazarlık ve eleştirellik yoluyla gazetecilik anlayışında yeni bir yapılandırmanın mümkün olabileceği öngörüsü anlamında kullanılmıştır. Gerçekliğin anlamsal yapılandırmalarla başka bir üretim ve tüketim biçimine sokulduğu karmaşık yapılanmalarla etkileşimde olduğumuz bir dönemde bilimsel, sanatsal, sosyal ve güncel olayların postmodern tercümanı durumundaki günümüz gazetecisinden beklenenler bir anlamda gerçekliğin toplumsal yansıma biçimleriyle doğru orantılıdır. Medyanın oluşturduğu tüketim kültürü pratikleri içinde zihinsel gerçekliğin kaybolması için değil aksine gerçekliğin toplumsal olarak yüklendiği nitelikleri ortaya çıkarmak için çabalaması gerektiği dikkate alınarak; bu çalışmada gazetecinin, toplumsal gerçeklik ve buna ilişkin zihinsel yapılandırmaların yeniden üretimine ve iletimine olan katkı sorunsalı üzerinde durulmuş, gazetecinin toplum içinde sosyal, siyasal, zihinsel ve kültürel düzenin oluşturulmasına olan tasarımsal katkısı incelenmiştir. Gazetecinin, toplumsal gerçekliğin önemli bir dinamiği olması ve ürettiği zihinsel platformların kitleler tarafından önemsenmesi, öngörümüzün sabitlenmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

To overview the role about social engineering of journalist who is always valued and discussed its effect on potential of transformation and social exchange, by constructing the meaning in the society, to claim that they provide circulation can be implied in more polemical way as far as can be seen. However, constructing the meaning of transformation of journalism compherension that be able to pay attention to all kinds of knowledge relating to man in terms of formation, reading it, announcing it and in this context dealing with visual literacy and being critical in terms of the role of social engineering can be seen as an important need. In this essay, social engineering that predcits the claim about social engineering of journalist who designs the society by the way mentally design in written and visual platforms. In such a period that we take interaction with complex constructions in which are converted another production and consumption shape with meaningful constructions of the truth; the expected things that are hoped by the todays journalist who is in that position of post modern translator of scientific artistic social and current events; are a positive function of the social reflection shapes of the truth. Not for losing the mental truth in the production culture practical that are formed by the media,by considering that it is needed to effort for discovering the qualities that undertake as socially, the creativity contribution which a journalist formed on the cultural,mental,social and political order in the society is examined and also in this study; for a journalist it is considered that the problematic of contribution that is based on social truth and in deal with this truth ,reproduction and transmission of mentally constructions. That a journalist is a an important dynamic of social truth and mental platforms that journalist produced are considered important by the target mass are accepted as an important factor in terms of fixing our prevision.

Keywords