Gazetecilik Eğitimine Kuramsal Bir Yaklaşım: GAZETECİNİN TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİ KURGULAMADA GÖRSEL OKURYAZARLIK VE

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri, İletişim, Medya,
Number of pages: 241-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal değişim ve dönüşüm potansiyelindeki etkisinin her daim tartışıldığı ve önemsendiği gazetecinin toplum mühendisliğine dair rolünü gözden geçirmek ve toplum içinde anlamı inşa edip dolaşımını sağladığını iddia etmek, göründüğünden daha tartışmalı bir ifadede bulunmak olabilir. Ancak insana ilişkin bütün bilgi türleriyle ilgilenebilen gazetecilik anlayışının dönüşümünde anlamı inşa etme, onu okuma, yayma ve toplum mühendisliği rolü açısından ‘görsel okuryazarlık’ ve ‘eleştirelliği’ bu eksende ele almak, önemli bir gereklilik olarak görülebilir. Yazılı ve görsel platformlarda zihinsel tasarım yoluyla toplumu tasarlayan gazetecinin toplum mühendisliği iddiasını öngören bu makalede toplum mühendisliği; görsel okuryazarlık ve eleştirellik yoluyla gazetecilik anlayışında yeni bir yapılandırmanın mümkün olabileceği öngörüsü anlamında kullanılmıştır. Gerçekliğin anlamsal yapılandırmalarla başka bir üretim ve tüketim biçimine sokulduğu karmaşık yapılanmalarla etkileşimde olduğumuz bir dönemde bilimsel, sanatsal, sosyal ve güncel olayların postmodern tercümanı durumundaki günümüz gazetecisinden beklenenler bir anlamda gerçekliğin toplumsal yansıma biçimleriyle doğru orantılıdır. Medyanın oluşturduğu tüketim kültürü pratikleri içinde zihinsel gerçekliğin kaybolması için değil aksine gerçekliğin toplumsal olarak yüklendiği nitelikleri ortaya çıkarmak için çabalaması gerektiği dikkate alınarak; bu çalışmada gazetecinin, toplumsal gerçeklik ve buna ilişkin zihinsel yapılandırmaların yeniden üretimine ve iletimine olan katkı sorunsalı üzerinde durulmuş, gazetecinin toplum içinde sosyal, siyasal, zihinsel ve kültürel düzenin oluşturulmasına olan tasarımsal katkısı incelenmiştir. Gazetecinin, toplumsal gerçekliğin önemli bir dinamiği olması ve ürettiği zihinsel platformların kitleler tarafından önemsenmesi, öngörümüzün sabitlenmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

To overview the role about social engineering of journalist who is always valued and discussed its effect on potential of transformation and social exchange, by constructing the meaning in the society, to claim that they provide circulation can be implied in more polemical way as far as can be seen. However, constructing the meaning of transformation of journalism compherension that be able to pay attention to all kinds of knowledge relating to man in terms of formation, reading it, announcing it and in this context dealing with visual literacy and being critical in terms of the role of social engineering can be seen as an important need. In this essay, social engineering that predcits the claim about social engineering of journalist who designs the society by the way mentally design in written and visual platforms. In such a period that we take interaction with complex constructions in which are converted another production and consumption shape with meaningful constructions of the truth; the expected things that are hoped by the todays journalist who is in that position of post modern translator of scientific artistic social and current events; are a positive function of the social reflection shapes of the truth. Not for losing the mental truth in the production culture practical that are formed by the media,by considering that it is needed to effort for discovering the qualities that undertake as socially, the creativity contribution which a journalist formed on the cultural,mental,social and political order in the society is examined and also in this study; for a journalist it is considered that the problematic of contribution that is based on social truth and in deal with this truth ,reproduction and transmission of mentally constructions. That a journalist is a an important dynamic of social truth and mental platforms that journalist produced are considered important by the target mass are accepted as an important factor in terms of fixing our prevision.

Keywords


 • ARNHEİM, Rudolf, 2007. Görsel Düşünme, (Çev: R. Öğdül), İstanbul: Metis Yayınları.

 • BEN-PASSAT, Malka, 2010. ‚Graduates Studies in Visual Literacy in Education‛, Kibbutzim College of Education Technology and the Arts, www.smkb.ac.il/visual-literacy-edu, 23.02.2010.

 • BLEED, Ron, 2005. ‚Visual Literacy in Higher Education”, Educause Learning In İtiative Advancing Learning Through İnnovation, Maricopa, Arizona, USA, (ss:1-14), S:6, August, http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI4001.pdf. 23.02.2010.

 • BRADEN, R.A., Hortin J. A. 1982. ‚Identfying the Theoretical Foundations of Visual Literacy‛. Journal of Visual/Verbal Language, 2, (ss:37-42).

 • BRIZEE, H. Allen, 2003. ‚Teachıng Vısual Lıteracy And Document Desıgn In Fırst- Year Composıtıon‛, March 31, Blacksburg, Virginia Polytechnic Institute and State University.

 • CAN, Faruk, 2005. Bilgi Çağının Güdümlü Silahı: Medya, İstanbul: Alfa Yayıncılık.

 • CANATAK, Mecit, 2007. ‚Modern Eleştiri Kuramları Ve Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlil Metodu‛, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı: 34, Erzurum, (ss:139-155).

 • CHOMSKY, Noam, 2002. Medya Gerçeği, (Çev. Abdullah Yılmaz-Osman Akınhay), 3.Baskı, İstanbul: Everest Yayınları.

 • CÜCELOĞLU, Doğan, 1993. İyi Düşün Doğru Karar Ver, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

 • DEBES, John. L. 1968. ‚Some Foundations For Visual Literacy‛, Audiovisual Instruction, 13, (ss:961-964).

 • ENNIS, R. 1985, Goals for Critical Thinking Curriculum. A. Costa (Ed.), Developing Minds (s 54-57). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

 • ELLSWORTH, Nancy J. Carolyn N. Hedley, Anthony N. BARATA, 1994. Literacy: A Redefinition, Printed İn The United States Of America.

 • FRANSECKY, R. B. ve Debes, J. L. 1972. ‚Visual literacy: A Way To Learn-A Way To Teach‛, Washington, DC: Association for Educational Commınications and Technology. (pp.1-35). http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED064884.pdf.

 • GODKIN, Poul. Rethinking Journalism as a Profession, Conestoga College, Canadian Journal of Media Studies, Vol. 4(1), (pp.109-123). Mayıs 2011 tarihinde indirilmiştir.

 • GIROUX, Henry A. 2004. ‚Education After Abu-Gharib: Revisting Adorno’s Politics of Education‛, Cultural Studies, 18(6), (ss:779-815).

 • GIROUX, Henry A. 2008. Eleştirel Pedagojinin Vaadi, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

 • HORN, Raymond A. 2003. ‚Developing a Critical Awareness of the Hidden Curriculum Through Media Literacy‛, The Clearing House, 76, (6), (ss:298300).

 • KELLNER, Dauglas, 2010. Medya Gösterisi, (Çev: Z. Paşalı), İstanbul: Açılım Kitap.

 • KINCHELOE, Joe L. 2008. Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction, Canada Research Chair of Critical Pedagogy McGill University Montreal, Quebec.

 • LESTER, Paul Martin, 2006. Vısual Communıcatıon: Images With Messages, Thomson, Wadsworth, USA.

 • LOHR, Linda L, 2008. Lesson in Visual Literacy. Creating Graphics for Learning and Performance, New Jersey Columbus, Ohio USA: Pearson Merrill Prentice Hall.

 • MCLAREN, P. (2003a) ‚Critical Pedagogy: A Look at the Major Concepts‛, Darder, A. Baltodano, M. ve R. D. Torres (der.), The Critical Pedagogy Reader içinde, New York & London: RoutledgeFalmer, 68-96.

 • PENNINGS, Anthony, 2003. ‚Visual or Media Literacy?‛, Journal of Visual Literacy. Volime. 23, Number2. Autumn, (ss:119-128), http://www.marist.edu/pennings/viswhatis.htm. 03.02.2011.

 • PARSA, Alev F. 2008. ‚Görsel Okuryazarlık: Görselleri Okuma, Değerlendirme ve Yaratma Süreci‛, Fotografya, S: 20, 30 Eylül, http://www.fotografya.gen.tr/cnd/.php, 07.09.2010

 • PAUL, Richard. W. 1991. ‚Staff Development For Critical Thinking‛, Lesson plan Remodelling As The Strategy‛, (Edit: A.L.Costa), Developing Minds (A Reseource Book For Teaching Thinking). Revised Education, V:1, Alexandria, Virginia: ASCD.

 • RADFORD, Benjamin, 2004. Medya Nasıl Yanıltıyor?, İstanbul: Güncel Yayıncılık.

 • POWELL, Mark Allan, 1990. What is Narrative Criticism, Guides To Bıblıcal Scholarshıp, Copyright, Augsburg Fortress, U.S.A.

 • SANDLIN, Jennifer A., Peter McLaren, 2010. Critical Pedagogis Of Consumption, USA: Routledge, Taylor & Francis.

 • ŞENYAPILI, Önder, 1981. Toplum ve İletişim, Ankara: Turan Kitapevi.

 • TALU, Umur, 2000. Dipsiz Medya, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • THIBAULT, Melisa. Walbert, Davit. 2003. ‚Reading İmages: An İntroduction To Visual Literacy‛, htt://www.learnnc.org/lp/pages/675, Şubat 2010 tarihinde

 • WACQUANT, Loic, 2007. ‚Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi‛, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, (Çev: Ü. Tatlıcan), (Der: G. Çeğin ve diğerleri), İstanbul: İletişim, ss: 53-76.

                                                                                                    
 • Article Statistics