DİNLERİN İNTERNET ORTAMINDAKİ TEMSİLİ VE DAĞILIMI

Author:

Number of pages: 859-873
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

İnternetin ortaya çıkışı ve yaygınlaşmasıyla birlikte, diğer bütün kurum ve organizasyonlara benzer bir şekilde, dini gelenekler de bu yeni iletişim ortamında varlık göstermeye başlamışlardır. Bunun sonucunda başta Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslamiyet olmak üzere neredeyse bütün dini geleneklerin internet ortamında temsil edilmeye başladığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, dinlerin internet ortamında ne ölçüde temsil edildiklerini ve bu yeni iletişim ortamındaki dağılımlarını ortaya koymaktır. Dinlerin internet ortamında dağılım ve temsil oranları tespit edilmeye çalışılırken; arama motorları, siteleri kategorilere göre indeksleyen dizinler ve çeşitli araştırma bulgularından faydalanılmıştır. Verilerin elde edildiği web kaynakları belirlenirken internetin kendine has yapısı dikkate alınmıştır. Bu bakımdan İngilizcenin, hem web sayfası hem de bu dili kullananların sayısı bakımından internetin en yaygın dili olması verilerin elde edildiği internet kaynaklarının kullanılmasında belirleyici rol oynamıştır. Çalışma sonucunda dinlerin internet ortamında önemli bir temsil payına sahip olduğu görülmüştür. Batı’da yaygın ve etkin dinlerin internet ortamındaki yüksek temsil oranlarına karşın, özellikle Asya, Afrika, Ortadoğu veya Uzak Doğu’da daha fazla mensubu bulunan dini geleneklerin internet üzerindeki temsil oranlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebepleri olarak, eğitim seviyesi, teknik altyapı yetersizliği, sansür, maddi imkânlar vb. etmenler etkili olmuştur. Ayrıca araştırma sonuçları, dinlerin internet ortamındaki temsil oranlarıyla birlikte, internet ortamındaki dini içeriğin miktarında da günden güne artış olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

With the emergence and the prolification of the internet, similar to all other institutions and organizations, religious traditions have made its presence seen in this communicative environment. As a consequence of this circumstance first Christianity, Judaism, Islam and almost all religious traditions have begun to be represented in the internet milieu. The purpose of this article is to reveal to what extent religions are represented and how they are distributed in this new communicative environment. The level representation and distribution of religions in the internet will be revealed with search engines, indexes arranging web sites in accordance with categories and different research findings. While web sources that the data has been obtained is being determined, idiosyncracy of the internet has been taken into consideration. In this sense, English being the most widely-used language in terms of both the numbers of web pages and the users of internet language as English has played significant role in the usage of internet sources that the data has been gained. At the end of the study, it has been seen that religions have crucial representation rate in internet milieu. It was observed that the representation rates of religions which have more members particularly in Asia, Africa and Far East are low compared with the high representation ratios of religious traditions which are widespread and active in West. Factors such as level of education, lack of technical infrastructure, censorship, financial possibility are influential as a result. Besides, results of the study have also shown that both the representation ratios of the religions in internet milieu and the amount of the religious content have risen day by day.

Keywords