GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 643-661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel sanatlar dersi yazılı ve sözlü ifadenin yanı sıra çocuğun duygu ve düşüncelerini renk, çizgi, şekil gibi kompozisyon elemanlarıyla yansıtmasına imkân tanıyan bir derstir. Bu nedenle görsel sanatlar derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerde aranacak özelliklerin başında, çocuğun yaratıcılığını geliştirmesine ve kendini ifade etmesine olanak sağlayabilecek özelliklere sahip olması gelmektedir. Görsel sanatlar eğitiminde materyali tasarlarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, öğrenciyi kopya çalışma yapmaya teşvik etmemesidir. Tam tersine öğrencinin çalışma yaparken düşünsel becerilerini ön plana çıkarmasını sağlayacak özeliklere sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra materyallerin anlam ve amaca uygun olarak seçilmesi, ilgili konuları çocukların düzeylerinde tutarak onların kendi yaşantısı ve çevreleriyle ilintili olmasına özen göstermek çocuğun yaratıcılığı etkileyen diğer faktörler arasında gelmektedir. Bu araştırma, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğretim sürecinde öğretim materyallerinin kullanılmasına yönelik düşüncelerini belirleyerek derslerde hangi öğretim materyallerini ne sıklıkla kullandıklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Erzurum Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 32 görsel sanatlar öğretmenine anket ve gözlem teknikleri uygulanarak yürütülmüştür. Katılımcı öğretmenlerin materyal kullanma düzeylerinin, anket verilerine göre; cinsiyet, kıdem ve mezun olunan fakülte türüne göre faklılıkları SPSS programı yardımıyla t-testi kullanılarak araştırılmıştır. Anket bulgularından, çeşitli öğretim materyali kullanma düzeyleri bakımından erkek ile kadın öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte ve yüksekokul mezunu öğretmenler arasında, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin mesleki deneyiminin materyal kullanım düzeylerini etkilemediği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Visual art lesson is a lesson which is a written and spoken expression and has an opportunity for reflecting the emotions and thoughts of child with composition components such as colour, line, shape. Therefore, necessary features of means used in visual art lesson, are to have opportunity the development of child creativity. The most important duty belongs to visual art teachers. When they design the material, it must not prevent the child’s creativity and it must not encourage the imitation works. In this research used Case Study approach, it is aimed to determine which materials are used in teaching sessions and how often they are used by visual art teachers. The research is carried out using survey and observation techniques on the 32 visual art teachers working in the city center of Erzurum. The data is evaluated relating to their gender, teaching experiences and the type of school they graduated by SPSS program with t-test. It is not determined a meaningful differences between male and female teachers considering their level of using materials whereas a meaningful differences can be observed on behalf of the teachers who graduated from education faculties. However their teaching experiences don’t effect their level of teaching materials usage.

Keywords