FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PERFORMANS GÖREVİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 1495-1509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji dersinde performans görevi hazırlamanın öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Çalışma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön-test, son-test desenlere sahip yarı deneysel bir araştırma olup, Türkiye’nin kuzeyindeki Giresun ilinde yer alan bir ilköğretim okulundaki 2 ayrı sınıftan toplam 39 altıncı sınıf öğrencisi ve bir öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî olarak bir sınıf kontrol (n=20); diğer sınıf ise deney grubu (n=19) olarak belirlenmiştir. Deney grubunda performans ödevleri kullanılmış, kontrol grubunda ise normal ders süreci işlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen her iki sınıfta da benzer şekilde ders işlemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Işık ve Ses Başarı Testi" ile "Yarı Yapılandırılmış Bir Görüşme Ölçeği" kullanılmıştır. Işık ve ses ünitelerine göre hazırlanan başarı testi, ön ve son test olarak hem deney hem de kontrol grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın verileri t testi ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden istatistiksel olarak daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencileriyle yapılan görüşmelerde performans ödevlerini gerçekleştiren öğrenciler, yorum yapma ve hatırlama yeteneklerinin geliştiğini, konuyu daha iyi öğrendiklerini, derse karşı olumlu tutumlar geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Performans hazırlayan öğrenciler, performans hazırlamanın eğlenceli ve zevkli bir uğraş olduğunu belirterek fırsat verildiği takdirde derslerde performans ödevi yapmayı sürdürmek istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the impact of performance tasks on the 6th grade students' academic achievement in science and technology course in 2011-2012 academic year. The research is a quasi-experimental research including pre-test and post-test designs and it was carried out in a school in Giresun city in the north of Turkey with total 39 students in two classes in the 6th grade and two teachers. Two participant classes were randomly assigned to the two

Keywords