ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL TUTUM VE BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇOKLU DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 913-939
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel tutum ve bilişötesi öğrenme stratejilerine ilişkin farkındalık düzeylerini çoklu değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kapsamında yürütülmüştür. Tarama modeli, sosyal bilimlerde en popüler araştırma modellerinden biri olup, geniş bir örnekleme ulaşma yoludur. Araştırmada yer alan gruplar seçkisiz örnekleme yöntemlerinden, basit seçkisiz örnekleme kapsamında seçilmiştir. Basit seçkisiz örnekleme yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa sahiptir. Bununla birlikte seçkisiz örnekleme yöntemleri temsili sağlamada diğer örnekleme yöntemlerinden daha güçlü ve örneklemin evreni temsil etme gücü daha yüksektir. Bu kapsamda, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 203 öğretmen adayı bu kapsamda çalışma grubuna alınmıştır. Verilerin toplanması üç farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmen adaylarının bilimsel tutumlarını belirlemek amacıyla Moore ve Foy (1997) tarafından geliştirilen, Demirbaş ve Yağbasan (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilimsel Tutum Ölçeği, ikinci bölümde öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla Namlu (2004) tarafından geliştirilen Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracı üçüncü bölümde ise öğretmen adaylarının demografik özelliklerini belirlemek için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bilimsel Tutum Ölçeği’nin oldukça güvenilir (?=0.76) olduğu, Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracı’nın ise yüksek derecede güvenilir (?=0.81) olduğu görülmektedir. Veri toplama araçları ile elde edilen nicel veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.00 paket programına aktarılarak çözümlenmiştir. Araştırma alt problemlerle ilgili olarak ölçme araçlarından alınan puanlara ilişkin frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (¯X), standart sapma (Sd) hesaplanmış ve ikili değişkenler için t-testi, ikiden fazla değişkenler için Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ve ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını tespit etmek için de Tukey testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farkın anlamlı çıkması durumunda etki büyüklüğü eta-kare (?2) değeri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının genel olarak bilişötesi öğrenme stratejileri ve bilimsel tutumlarına ilişkin farkındalıkları Sık Sık düzeyinde olduğu, ayrıca bilişötesi öğrenme stratej

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the awareness level of preservice teachers about scientific attitudes and metacognitive learning strategies from the point of multiple variables. In the study, descriptive survey model was used. Survey model is one of the most popular models in social sciences and a way to reach a wide sample. Groups in this study were selected within the simple random sampling. In the simple random sampling, all units in the population have the same and independent chance to be selected to group. However, simple random sampling methods are more influential than other sample methods about providing sample and the competency of the sample to present population is higher. Within this framework, 203 preservice teachers from Primary Education Department, Social Sciences Department and Science Education Department in Selçuk University in 2010-2011 academic year. Collecting data consists of three chapters. In the first chapter; to determine the scientific attitudes of preservice teachers SAI II, Scientific Attitude Inventory developed by Moore&Foy (1997) and transcribed into Turkish by Demirbaş and Yağbasan (2006), in the second chapter; to determine the metacognitive learning strategies of preservice teachers Metacognitive Learning Strategies Scale developed by Namlu (2004), and in the third chapter to determine the demographic informations of preservice teachers Personal Knowledge Form were used. It is seen that Scientific Attitude Inventory is quite reliable (?=0.76) and Metacognitive Learning Strategies Scale is highly reliable(?=0.81). Quantitive data obtained from data collection tools were analysed by transfering them to SPSS 15.00 package in computer environment. Frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (x ¯) and Standard deviation (Sd) regarding the points from measurement tools about research sub-problems were calculated and t-test for binary variables, One Way Anova for variables more than two and Tukey Test to identify the source of the significant difference were used. In case of significant difference between groups, effect size eta-square? (??^2) was examined. According to research findings; metacognitive learning strategies and awareness of preservice teachers about scientific attitudes are “Often” level and there is a significant relationship between their points of metacognitive learning strategies and scientific attitudes.

Keywords