GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ-KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1245-1261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Davranışların altında yatan nedenlerden ve motivasyonel süreçlerden birisi olarak değerler, insan davranışının içeriğini belirlemektedir. Üniversite öğrencilerinin mesleklerine hazırlandıkları süreçte, mesleğin gerektirdiği akademik eğitimin yanı sıra mesleğin gerektirdiği değerleri de kazanmaları önemlidir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı, Gazi Eğitim Fakültesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerinin değer yönelimlerinin ortaya konulması, farklı değişkenler açısından incelenmesi ve Eğitim Fakültesindeki diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin değer yönelimleriyle karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde farklı sınıflarda öğrenim görmekte olan 167, diğer bölümlerde (okul öncesi öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, tarih öğretmenliği) öğrenim görmekte olan 290 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Kuşdil ve Kağıtçıbaşı tarafından uyarlanan Schwartz Değerler Listesi, araştırmacı tarafından hazırlanan cinsiyetlerini, bölümlerini, sınıflarını, anne ve babalarının eğitim durumlarını yazdıkları ve hayatlarına yön veren beş tane değer ifadesinin açık uçlu olarak sorulduğu bir anket formu kullanılmıştır. Tarama modelinin esas alındığı bu araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin uyarılım eğilimlerinin 4. sınıf öğrencilerin uyarılım eğilimlerinden daha düşük olduğu, PDR öğrencisi olmayanların güç, başarı, uyarılım, özyönelim ve evrenselcilik eğilimleri PDR öğrencilerinin aynı eğilimlerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca çalışmada öğrencilerin önemli gördükleri değerleri tespit etmek için onlara açık uçlu sorular sorulmuş ve cevapları analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Value, one of the underlying causes of behaviors and motivational processes determine the content of human behaviors. It is important for undergraduate students to acquire both an academic education and values of for their career in the process of geting prepared for their careers. In this context, the aim of this study is to investigate the value orientation of students in the department of Psychological Counseling and Guidance in Gazi Faculty of Education, also to investigate their values in terms of different variables and to compare their values with those of students from different departments. One hundred sixty seven students from the department of Psychological Counseling and Guidance and 290 students from other departments participated in the study. Schwartz Value Inventory adapted by Kuşdil and Kağıtçıbaşı, personal information and value expression forms were utilized as data collection tools. In this study which was based on survey model, qualitative and quantitative data collection tools were used. The results showed that it was found that stimulation tendencies of 1st and 3rd grade students were lower than those in 4th grade. Additionally, it was revealed that power, achievement, stimulation, self-direction and universalism tendencies of students from other departments were higher than the same tendencies of Psychological Counseling and Guidance department students. Lastly, open ended questions are utilized in order to find out the values perceived as important by students and answers to those questions were analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics