SÜHREVERDİ DÜŞÜNCESİNDE RUH-BEDEN İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 469-484
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Felsefe tarihinde filozoflar, değişik konularda görüşler ortaya koymuşlar ve Felsefe tarihleri de bize bu görüşleri çağlar boyunca aktarmaya devam etmişlerdir. Bunun sonucu olarak insanlığın ortak problemleri üzerine üretilen düşünce ürünlerinin bütün insanlık tarafından paylaşılmakta olduğu görülmektedir. Ruh ve Beden ilişkisi denilince, ilk olarak insanın fiziki yönü ve o fiziki yapıyı ayakta tutan değer olarak karşımıza çıkan ruh gelmektedir. İlk çağ filozoflarından günümüz filozoflarına kadar bütün düşünürler ruh ve beden konusu hakkında görüş belirtmişlerdir. Düşünürler, ruhu, bedene canlılık veren cevher olarak görmüşler, ölüm ve sonrasında ruhun durumunu merak etmişlerdir. İslam Felsefesinde de bu konu derinlemesine incelenmiş ve görüşler ortaya konulmuştur. Yapılan değerlendirmeler günümüze kadar öneminden hiçbir şey kaybetmeden bizlere intikal etmiştir. Bu da gösteriyor ki insanın kendini anlaması adına yaptığı çalışmalar hala önemlidir. Bu çalışmamızda Ruh ve Beden ilişkisi konusunda İslâm Felsefesi filozoflarının görüşlerinin önemini ortaya ortaya koymaya çalıştık. Böylece İslâm felsefesinin önemli filozoflarından İşrak felsefesinin kurucusu Sühreverdi el-Maktul’ün ruh ve beden konusundaki görüşlerinin daha iyi anlaşılacağını düşündük. Sühreverdi el-Maktul’e göre ruh nurani bir cevher olarak beden öldükten sonra onu terk eder ve ebedi âleme intikal eder. Bedenin ruhtan ayrılığı özde ayrılık değil bir kademe ve derece ayrılığıdır.

Keywords

Abstract

In the history of philosophy, Philosophers have produced opinions on various subjects. The history of philosophy have conveyed these opinions to us throughout the ages. Therefore, solutions produced on the common problems of humanity have been shared by all humanity. All the philosophers from the first age up to now have given opinions on the subject of soul and body. Thinkers have seen that soul is the essence giving vitality to body and have wondered the state of the soul during and after death. In İslamic Philosophy this issue have been examined in depth and opinions have been introduced. These evaluations have been transferred to us without losing any of its importance. This also show that his works to understand the man himself are still important. The saperation of soul from body isn’t in substance, but it is a difference of stage and degrees. In this study we have tried to show the views of Islamic philosophers on the relationship between soul and body. Thus, we think that Suhrawardi al-Maktul’s, one of the important Islamic philosophers, opinons on soul and body can be understood better. According to Suhrawardi al- Maktul, soul, as a luminous element, leaves body after death and passes to the eternal realm.

Keywords