FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1623-1640
Year-Number: 2013-6 Issue 1

Abstract

Proje yapılırken izlenen yol bir bilim insanının bilgiye ulaşmada ya da bilgiyi oluşturmada izlediği yoldur. Dolayısıyla öğrencileri bir proje çalışması içine sokmak onların bilimsel süreç becerileri kazanması ve kullanması anlamına gelir. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerine fen konulu proje çalışmalarının yaptırılmasının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test – son test kont¬rol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alan bir ilkokulun dördüncü sınıfında okuyan toplam 33 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerle çoğunlukla üçer kişiden oluşan toplam 6 proje grubu oluşturulmuştur. Bu grup çalışmasıyla deney grubu oluşturulurken sınıfın projeye katılmayan diğer öğrencileri kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma, araştırmacılar tarafından belirlenen altı proje konusu ile araştırmacılar rehberliğinde yapılmıştır. Proje uygulaması öncesi ve sonrasında bilimsel süreç beceri testi ve araştırmacılar tarafından oluşturulan problem senaryoları testi tüm gruplara uygulanmıştır. BSBT’den ve problem senaryoları testinden elde edilen verileri SPSS 16.00 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda deney grubu ve kontrol grubu BSBT son-test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna ilaveten problem senaryolarından elde edilen sonuçlara göre kontrol grubu öğrencileri problem, hipotez belirleme ve deney önerme konusunda bir gelişme göstermezken, deney grubu öğrencileri uygulama sonunda bu yönde anlamlı bir gelişme göstermiştir. Bu sonuca göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yaptırılan fen projelerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The way of doing a project is a scientist’s way to access to knowledge or to form information. So to put the students into the project work means that they gain scientific process skills and use them. In this study, the effect of science projects undertaken by elementary pupils on the scientific process skills level was examined. The research was designed according to one of the experimental research models, pre-test post-test designs, with a control group experimental method. The study group of the research consists of a total of 33 pupils from the 4th grades of an elementary school in Kadikoy, Istanbul. A total of 6 project groups of primarily three in

Keywords