SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDAKİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 143-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarını ve demogratif özelliklerini cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve bilgi edinme kaynağı açısından incelemektir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yapılmış olan bu araştırmanın örneklemini Ardahan/ Çıldır İlçesindeki sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmaya İlköğretim sınıf öğretmenleri (n=35) katılmıştır. Çalışma tarama modeline dayanmaktadır. Veri toplama aracı olarak güvenirliği 0,70 olarak bulunan ve Oskay (2007) tarafından hazırlanmış 39 maddeden oluşan ölçekten yararlanmıştır. Ölçek 5’li likert tipi olarak hazırlanmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Verilerin analizi için, frekans(f) ve yüzde(%) değerleri ile betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre genel olarak öğretmenler yenilenebilir enerjiye yönelik olarak olumlu bir tutum içinde oldukları, fakat bir kısmının da bu konu hakkında yeterince fikir sahibi olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenler yenilenebilir enerji hakkında; artan enerji talebini karşılamada, enerji tasarrufu sağlaması konusunda, çevreye verilen zararın azaltılmasında ve çevrenin korunmasında sera gazlarının olumsuz etkisini büyük oranda ortadan kaldıracağı konusunda olumlu fikir belirtmekle birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının öneminin kavratılması konusunda medya’ya büyük görevler düştüğü inancını taşımaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, hizmet içi eğitim süreçlerinde enerji kaynaklarının ve enerji tasarrufunun öneminin vurgulanarak konu ile ilgili bilinçlendirme yapılması noktasında ve aynı zamanda okullarda yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları hakkında eğitim verilmesinin önemi hususunda görüş birliği göstermektedirler. Cinsiyetleri açısından yapılan incelemede örneklem grubundaki bayan öğretmenlerle erkek öğretmenler arasında eşite yakın bir oranda katılım olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun 25 ile 30 yaş arasında olduğu, mesleki kıdemlerinin 1-5 yıl arasında olduğu, bilgi edinme kaynaklarının ise televizyon ve internet kullanımı sonucu olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the classroom teachers’attitudes towards renewable energy and their of demogratif characters, gender, age, professional seniority and knowledge acquiring source. The teachers who work in Çıldır County, Ardahan compose the paradigm of this research which has been done in 2011-2012 Academic Year. The primary school classroom teachers (n=35) participated in this research. The research is based on screening model. In this research, a scale,which was found 0,70 credibility as a data collection instrument and consists of 39 items prepared by Oskay ( 2007 ), was used. The scale was prepared as a five point likert type. The data was analysed with SPSS programme. Frequency(f) and percentage (%) amounts with descriptive statistics were used for the analysis of the data. According to the research indications, it was found that the teachers, in general, have positive attitudes towards renewable energy. However, it was also found that some of the teachers don’t have enou gh information about renewable energy. The teachers have positive attitudes towards renewable energy which can be used meeting increasing energy demand and energy saving,reducing environmental damage and protecting environment,removing substantially the negative effect of greenhouse gases. On the other hand, the teachers believe that the media should undertake important responsibilities on the subject of teaching the importance of the usage of renewable energy sources. Besides, most of the teachers have an agreement on the importance of raising awareness about the importance of energy sources and energy saving in the processes of inservice training and seminars should be given about renewable and nonrenewable energy sources at schools. It is seen that the participation of the female and male teachers,who are in the paradigm group, was nearly equal percantage. Most of the teachers,who participated in the questionnaire,are between 25 and 30 years old and their professional seniority is between 1 and 5 years. It was also found that their knowledge acquiring sources are television and the internet.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics