ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (ÖTMTDYTÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 697-713
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tarsımı dersine yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmek, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. ÖTMTDYTÖ’nün geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 2012-2013 Yılı Güz Döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde okuyan ve öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini başarıyla tamamlamış öğrencilerden oluşan üç farklı grup üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği, iç tutarlık güvenirliği ve madde analizleri çalışmalarının yürütüldüğü birinci grup 358 (174 erkek. 184 kadın), uyum geçerliği çalışmasının yapıldığı ikinci grup 79 (42 erkek, 37 kadın) ve test tekrar test güvenirlik çalışmasının yürütüldüğü üçüncü grup 106 (52 erkek, 54 kadın) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada uyum geçerliği çalışmasını yürütmek amacıyla Metin, Kaleli Yılmaz, Coşkun ve Birişçi (2012) tarafından geliştirilen “Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖTYTÖ)” kullanılmıştır. Yapı geçerliği çalışmaları için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapı geçerliği çalışması sonucunda ölçeğin üç boyutlu bir yapı sahip olduğu belirlenmiştir. Uyum geçerliği çalışması için ÖTMTDYTÖ ile ÖTYTÖ arasındaki korelasyona bakılmıştır. İki ölçek arasında pozitif yönde ve anlamlı .535’lik bir korelasyon tespit edilmiştir. Hesaplanan iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .94 ve ölçeğin alt boyutları için .78 ile .95 arasında; test tekrar test güvenirliği ölçeğin tümü için .90 ve ölçeğin alt boyutları için .76 ile .88 arasında hesaplanmıştır. Madde analizinden elde edilen bulgular, alt ölçeklerin düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .319 ile .710 arasında değiştiğini göstermektedir. Elde edilen bütün bulgular ÖTMTDYTÖ’nün öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumlarını ölçebilen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of the present study is to develop a measurement instrument to be used to investigate prospective teachers’ attitudes towards Instructional Technologies and Material Development course and to conduct reliability and validity analyses of the instrument. Development, reliability and validity studies of the instrument (ATITMDCS) were conducted in the fall semester of the 2012-2013 academic year at Ziya Gokalp Faculty of Education of Dicle University. The study was carried out on three different groups of students who completed Instructional Technologies and Material Development course successfully. Construct validity, internal consistency reliability and item analyses of the scale were tested on the first group consisting of 358 (174 male, 184 female) students. 79 (42 male, 37 female) students in the second group participated in the study of concurrent validity, and test-retest reliability study was conducted with participation of 106 (52 male, 54 female) students in the third group. For the analysis of concurrent validity, “Attitudes towards Instructional Technologies Scale (ATITS)” developed by Metin, Kaleli Yılmaz, Coskun and Biriscii (2012) was employed. Meanwhile, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were conducted for construct validity. Results of the factor analyses demonstrated that the scale has a three-dimensional structure. To ensure concurrent validity of the scale, correlation between ATITS and ATITMDCS was examined. There was a positive and significant (.535) correlation between the two scales. Cronbach Alpha was .90 for the whole scale, while internal consistency coefficient ranged between .78 and .95 for sub-dimensions of the scale. Test-retest reliability was .90 for the whole construct;on the other hand, it ranged between .76 and .88 for the sub-dimensions. Findings of the item analyses indicated that corrected item-total correlations ranged between .319 and .710. Overall findings revealed that the scale is a reliable and valid instrument to measure prospective teachers’ attitudes towards Instructional Technologies and Material Development course.

Keywords