MEDYANIN İŞLEVİ: GERÇEKLERİN ÖTELENMESİ SORUNU

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan medya, insanların günlük toplumsal gereksinimlerini karşılama işlevini görürken, yeni biçem ve yaklaşımların da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Medya çoğunlukla insanların haber öğrenme, toplumsal gündemi öğrenme, kamuoyuna katılma, yenilikleri izleme, zaman geçirme, eğlenme gereksinimlerini karşılamaktadır. Bazen gerçeklerden oluşan materyallerle yapımlar hazırlayan medya, çoğu zaman da hayalleri kullandığı gösterişli imgesel yapımlarla kitlelere seslenmektedir. Kuramsal olarak gerçeklerden oluşması gereken içeriği, kimi zaman kazanç planları çerçevesinde gerçeklerin dışına çıkabilen medya, imgelerden oluşan içeriğiyle insanları yanıltabilmekte, yanlış bilgi ve izlenimlere neden olabilmektedir. Kentsel alanlarda yoğun yaşam ritmi içinde yaşayan insanların zaman geçirme, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini önceleyerek yayınlarını geniş bir kitlenin anlayabileceği basit bir düzeyde tutan medya, görkemli imgelerle oluşturduğu içeriğinde kitleleri gerçekler konusunda yanıltabilmektedir. Medyayı izleyen kitle de çoğu zaman çağın koşulları gereği sığınabileceği hayal dünyaları aramakta ve medyaya yönelmektedir. Medyanın görkemli hayal dünyaları ve gerçekleri unutturan yayınları insanları rahatlatmakta, geçici çözümler sunmaktadır. Kendi gerçeklik yaklaşımını oluşturan ve kitlelere aktraran medya, hayallerden oluşan dünyalar kurmakta ve bazen bunları gerçek olarak yansıtmakta, insanların da gerçeği kendisi gibi algılamalarını sağlamaktadır. Gelişmemiş toplumlar medyanın gerçeklere uzak yayınlarından daha fazla etkilenmekte, medyayı kullanmayı ve yorumlamayı tam olarak öğrenemedikelri için sorunlar yaşamaktadır. Toplumların giderek birbirine benzeştiği dünyadaki sayısız materyali değerlendiren medya çalışanları, insanların gerçeklerin sıkıntılarından uzaklaşabileceği imgesel dünyalarla büyük kitlelere seslenmektedir.

Keywords

Abstract

Media which are indispensable components of contemporary life respond daily social requirements of people and also cause to grow up styles and approaches. Media mostly respond some requirements of people that are learning news and learning social agenda and participate in public opinion and follow innovations and spend time and entertainment. Media sometimes produce by real materials but mostly address people via fantastic imaginary products. Theoretically concept of media must consist of realities but media sometimes leave realities because of their organizational plans, and belie people via their imaginary concept and can cause incorrect knowledge and impression. Media firstly respond spending time and relax and entertainment requirements of people who live in urban area in high rhythm and prepare plain products which can understood by everybody and can belie people about realities via their imaginary concepts. The mass who are interested in media mostly lok for imaginary worlds in which they can refuge because of contemporary conditions and bear media. Fascinating imaginary worlds and broadcasting that can efface realities can relieve people and present temporary resorts. Media create their original reality approach and convey to mass and set imaginary worlds and want people to perceive them as reality and provide people to perceive reality as media convey. Underdeveloped societies are affected much by broadcasting of media that are far from realities because of they do not learn to use media and to comment media. Societies resemble eachother increasingly recently and media can find many available materials for their productions and address people via magnificient productions in which people can leave problems of realities.

Keywords


 • ALLEN, Lori A. (2009). “Martyr Bodies in the Media: Human Rights, Aesthetics, and the Politics of Immediation in the Palestinian Intifada”. American Ethnologist. 36 (1): 161-180.

 • ALTHEIDE, David L. (1984). “Media Hegemony: A Failure of Perspective”. The Public Opinion Quarterly. 48 (2): 476-490.

 • BARABAS, Jason ve JERĠT, Jennifer (2009). “Estimating the Causal Effects of Media Coverage on Policy-Specific Knowledge”. American Journal of Political Science. 53 (1): 73-89.

 • BARBER, Jennifer s. Ve AXĠNN, William G. (2004). “New Ideas and Fertillity Limitation: The Role of Mass Media”. Journal of Marriage and Family. 66 (5): 1180-1200.

 • BERTRAND, Claude-Jean (1978). “The Media and the Dream: The Progressive Rides Again”. Revue Française D’etudes Americaines. 6: 195-210.

 • CHRĠSTOPHER, A. Cooper (2002). “Media Tactics in the Stage Legislature”. State Politics & Policy Quarterly. 2 (4): 353-371.

 • COULDRY, Nick ve MARKHAM, Tim (2006). “Public Connection through Media Consumption: Between Oversocialization and De-Socialization?”. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 608: 251-269.

 • FLOWERS, Julianne F. ve HAYNES, Audrey A. ve CRESPIN, Michael H. (2003). “The Media, the Campaign, and the Message”. American Journal of Political Science. 47 (2): 259-273.

 • GARRETY, Karin ve BADHAM, Richard (2004). “User-Centered Design and the Normative Politics of Technology”. Science, Technology, & Human Values. 29 (2): 191-212.

 • GRAĠNGE, Paul (2001). “Global Media and the Ambiguities of Resonant Americanism”. American Studies International. 39 (3): 4-24.

 • HUNT, Arnold (1997). “‟Moral Panic‟ and Moral Language in the Media”. The British Journal of Sociology. 48 (4): 629-648.

 • ĠNCE, Gökçen BaĢaran (2010). “Medya ve Toplumsal Hafıza”. Kültür ve İletişim. 13 (1): 9- 29.

 • JACOBS, Ronald N. (2009). “Scientific Article: Culture, the Public Sphere, and Media Sociology: A Search for A Classical Founder in the Work of Robert Park”. The American Sociologist. 40 (3): 149-166.

 • LANG, Kurt (1974). “Images of Society: Media Research in Germany”. The Public Opinion Quarterly. 38 (3): 335-351.

 • LEON, Kim ve ANGST, Erin (2005). “Portrayals of Stepfamilies in Film: Using Media Images in Remarriage Education”. Family Relations. 54 (1): 3-23.

 • LEWĠS, J. David ve WEĠGERT, Andrew (1985). “Trust as a Social Reality”. Social Forces. 63 (4): 967-985.

 • LĠLLARD, Richard Q. (1975). “Through the Disciplines with Spartacus: The Uses of A Hero in History and the Media”. American Studies. 16 (2): 15-28.

 • LĠVĠNGSTONE, Sonia ve LUNT, Peter (2007). “Representing Citiziens and Consumers in Media and Communications Regulation”. Annals of the American Academy of Political and Social Sciences. 611: 61-65.

 • MAĠSEĠ, Richard (1973). “The Decline of Mass Media”. The Public Opinion Quarterly. 37 (2): 159-170.

 • MALONE, Ruth E. ve BOYD, Elizbeth ve BERO, Lisa A. (2000). “Science in the News: Journalists‟ Constructions of Passive Smoking as a Social Problem”. Social Studies of Science. 30 (5): 713-735.

 • MARLĠNG, William (2000). “Globalisms: Imaginary and Real”. American Studies. 41 (2/3): 321-332.

 • MARTĠN, Ronald E. ve HĠIPPENSTEEL, Scott P. ve Nikitina, Daria ve Pizzuto, James E. (2002). “Artifical Time-Averaging of Marsh Foraminiferal Assemblages: Linking the Temporal Scales of Ecology and Paleoecology”. Paleobiology. 28 (2): 263-277.

 • MCLUHAN, Marshall (1959). “Myth and Mass Media”. Daedalus. 88 (2): 339-348.

 • MEDER, Mehmet ve ÇEĞĠN, Güney (2004). “Sembolik ġiddet Arenası: Televizyon ve Medyatik Söylemin Özerkliği Sorunu”. Pamukkale Üniversitersi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (15): 157-165.

 • MUTZ, Diana C. and MARTĠN, Paul S. (2001). “Facilitating Communication across Lines of Political Difference: The Role of Mass Media”. The American Political Science Review. 95 (1): 97-114.

 • NALÇAOĞLU, Halil (2003). “Medya ve Toplum ĠliĢkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve”. Medya ve Toplum. Ed. Sevda AlankuĢ. Ġstanbul: ĠletiĢim Vakfı Yayınları. S. 43-57.

 • NERLĠCH, Brigitte (2007). “Media, Metaphors and Modelling: How the UK Newspapers Reported the Epidemiological Modelling Controversy during the 2001 Foot and Mouth Outbreak”. Science, Technology & Human Values. 32 (4): 432-457.

 • NEWBURY, Michael (2005). “Polite Gaiety: Cultural Hierarchy and Musical Comedy, 1893- 1904”. The Journal of the Gilded Age and Progressive Era. 4 (4): 381-407.

 • RĠBBAT, Christoph (2002). “Handling the Media, Surviving „The Corrections‟: Jonathan Franzen and the Fate of the Author”. Amerikastuden/American Studies. 47 (4):

 • SCHNECK, Peter (2007). “‟To See Things Before Other People See Them‟: Don DeLillo‟s Visual Poetics”. American Studies. 52 (1): 103-120.

 • SEREMETAKĠS, C. Nadia (2009). “Divination, Media, and the Networked Body of Modernity”. American Ethnologhist. 36 (2): 336-350.

 • STOLL, Mary Lyn (2008). “Blacklash Hits Business Ethics: Finding Effective Strategies for Communicating the Importance of Corporate Social Responsibility”. Journal of Business Ethics. 78 (1/2): 17-24.

 • ġAHĠN, ÇavuĢ ve TÜZEL, Sait (2011). “Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının GörüĢleri Doğrultusunda Belirlenmesi”. Eğitim ve Bilim. 36 (159): 127-140.

 • TĠEMEY, Kathleen ve BEVC, Christine ve KULĠGOWSKĠ, Erica (2006). “Metaphors Matter: Disaster Myths, Media Frames, and Their Consequences in Hurricane Katrina”. Annals of the American Academy of Political and Social Science. March 2006, S.

 • TÖRENLĠ, Nurcan (2004). Enformasyon Toplumu ve KüreselleĢme Sürecinde Türkiye. Ankara: Bilim ve Sanat.

 • TÜRKOĞLU, Nurçay (2010). Toplumsal İletişim. Ġstanbul: Urban.

 • YURDĠGÜL, Yusuf (2011). “Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Haber ve Gerçeklik ĠliĢkisi”. Atatürk İletişim Dergisi. 1: 13-24.

 • ZAHAVĠ, Dan (2008). “Internalism, Externalism, and Transcendental Idealism”. Synthese.

                                                                                                    
 • Article Statistics