DOĞU VE İSLAM MEDENİYETİ MUSİKİSİ VE 21. YÜZYILDA POPÜLER KÜLTÜR

Author:

Number of pages: 819-829
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Popüler kültür, kültür endüstrisi ile gelişen kitle kültürüdür (Adorno, 1975, s. 12-19). Sanat kaygısından çok, ne kadar kâr ettiği ile ilgilenir. Kültürlerin erozyona uğraması, güçlü olan yapıların sindirilmesi, zayıf olanların ise bu yapı içinde yok olmasının önemi yoktur. Popüler kültür, gelişmiş tekniklerle, yoğunlaştırılmış ve iyi eğitilmiş, ekonomik kaygısı olmayan idareciler vasıtasıyla yönetilmektedir. Popüler kültürün Türkiye’de ortaya çıkışı, etkisini göstermeye başlaması, musikide batılılaşma hareketleriyle başlamıştır. Türkiye’de Şark musiki tekniğini inkişaf ettiren, dini musiki meclisleri olan tekke ve zaviyelerin kapatılması, halk ve sanat musikisine yönelik uygulanan yasakçı, baskıcı ve aşağılayıcı yaklaşımlar ve batılılaşma politikaları halkın müzikal hafızasında bir boşluk ve belirsizlik meydana getirmiştir. Dolayısıyla gelişmiş idarî ve pazarlama teknikleriyle donatılmış kültür endüstrisinin işi kolaylaştırılmış oluyordu. Bu döneme, kültür endüstrisi çağı demek gerekir. Bu çağın, internetin yaygın kullanımı, her eve girmesi ile bir nebze etkilendiği, hatta kapandığı söylenebilir. Kitle kültürü döneminde, milyonlar satan musikişinasların albümleri artık yarım milyon bile satmamaktadır. Eski kültür endüstrisi dönemlerinde yaygın iletişim organları olan radyo ve tv’lerin programları kültür endüstrisinin kontrolüne açık idi. Dinleyicilerin yönlendirilmeye tâbî oldukları söylenebilir. İnternetin yaygınlaşması, eskiye göre, inisiyatifin (neyin dinleneceği seçiminin dinleyicide olduğu) dinleyicilerde olduğu bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Popüler kültür bir takım teknik iyi gelişmeleri sağladığı gibi, musikide yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Biz bu makalemizde şark musiki tekniğini inkişaf ettiren unsurları dini musiki ilişkisi içinde inceleyip, günümüz popüler kültür unsurlarından bahsedip, 21. Yüzyıl da popüler kültür tanımı üzerinde duracağız.

Keywords

Abstract

Popular culture is a mass culture which develops with the culture industry. It is more is more interesting to explore the benefits to the community rather considering it as an art form. Cultural erosion in which strong structures are suppressed and the weak structures disappear are not significant. Popular culture is directed by the directors who were educated with advanced and intensified techniques; and who do not have economic concerns. Popular culture appeared in Turkey and began to show its impact with the westernization movements in music. The closure of places of workship, the tekke and zaviye, where religious music was played, the repressive and insulting attitutudes towards the public and Ottoman classical music and westernization policies created an emptiness and obscurity in the musical background of the Turkish people. As a result, the work of the culture industry, which was equipped with advanced administration and marketing techniques, became easier. This period should be called the era of culture industry. It can be said that this era was highly influenced by the spread of the connection to the internet in every house. From the sale of millions of popular music albums in the past today sales do not reach even half million. The culture industry now has control over radio and TV broadcasts which were common communication tools in the old culture industry periods, so it can be said that audiences are manipulated via these communication tools. However, the expansion of the internet has created an environment where audiences have the choice. Although popular culture provided certain technical advancements, it also caused corruption in music. In this paper, we will examine the factors that have affected the development of oriental music in relation to religious music; we will discuss today’s popular culture elements and the definition of popular culture in the 21st century.

Keywords