YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PSİKOLOJİK YILDIRMA (TERÖR): UYGULAYANLAR, MAĞDURLAR VE SEYİRCİLER

Author:

Number of pages: 977-993
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumlarını, nedenlerini, sonuçlarını araştırmak ve psikolojik yıldırmanın akademisyenler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim yaklaşımıyla desenlenmiştir. Bu araştırmada üzerinde çalışılan olgu, yükseköğretim kurumlarında psikolojik yıldırma olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Trakya Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarından kartopu örnekleme tekniğiyle belirlenmiş farklı demografik özelliklere sahip yirmiüç akademisyenden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretim elemanlarına yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde görüşmeler, araştırmacı tarafından yüz yüze yürütülmüştür. Elde edilen veriler veri analizi tekniği ile Nvivo 8 programında çözümlenmiştir. Araştırmada akademisyenlerin, yönetimsel ve akademik işlerle ilgili yaptıkları eleştiriler, kıskançlık, dedikodu ve siyasi görüş faklılıklarından dolayı psikolojik yıldırmaya maruz kaldıklarını belirlenmiştir. Yapılan psikolojik yıldırma durumları ise; dışlama, itibarsızlaştırma, görevden alma, derslerinin azaltılması, aşırı bürokratik kontrol, sözlü tehdit ve aşırı iş yükleme olarak tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca psikolojik yıldırma durumunun akademisyenler üzerinde sessizleşme, tükenmişlik duygusu ve örgütsel bağlılıklarının azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yükseköğretim kurumlarının örgütsel yapısından kaynaklı psikolojik yıldırma olaylarının sıklıkla yaşandığı, psikolojik yıldırma uygulayanların tipolojisinin megoloman, seyircilerin ise ikiyüzlü, madurların yönetime uzak veya başarılı kişilerden seçildiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the causes and levels of mobbing on faculty members who work in universities and also in this study,it is tried to explain the affects of mobbing on faculty members. The study is in meta analysis approach . the state of the study is decided mobbing in higher education. The study group of the work which is determined with snowball sampling, is 23 faculty members who work in faculties and academies of Trakya University and also have demographic background. Datas were collected semi structured interview form while gathering data, interviews were done face to face by the researcher. Datas were analyezed with Nvivo 8 computer programme. In the study, faculty members indicated that, they exposure mobbing because of their critcis, about administrative and academic works, jealousy, gossip and differences in political view. Mobbing behaviours are clarified as, exclusion, discredit, dismissal, bureacratic over control, verbal threat, work overload. In current study, mobbing behaviours cause having burn out emotions and increasing in their oraganizational commitment. To sum up, in the study in univesities where are often mobbing situations because of their organizational structure, mobbing practitioners’ typhology is megolamaniac, audiences are hyprocrite and the victims are people who are successful and away from admistration.

Keywords