GİRİŞİMCİ KADIN YÖNETİCİLERİN STRES ALTINDA KENDİNİ DENETLEME BECERİLERİ:BU KONUDA DÜZENLENEN BİR ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 669-695
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada girişimci kadın yöneticilerde meydana gelebilecek stres faktörleri ve geliştirdikleri mücadele yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca varmak için gereksinim duyulan veriler Kütahya’da bulunan girişimci kadın yöneticilerden elde olunmuştur. Bu kapsam içerisinde ulaşılabilen girişimci kadın yöneticiler ile yapılan ön görüşmeler sırasında kendilerini strese sokan ve bunlar ile mücadele yolları betimlenmeye çalışılmıştır. Elde olunan veriler göre stres nedenleri ve mücadele yöntemleri birer anket formu haline getirilmiş ve çalışmanın uygulanma sırasında kendileri için önemli olabilecek 10 tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Elde olunan verilere göre strese sokan faktörlerin başında iş yoğunluğu, sosyal yaşamda farklı gruplara katılmak ise stres ile mücadele de ilk sırayı aldığı görülmüştür. Uygulanan Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ile de deneklerin stresli olaylar karşısında daha az etkilendikleri ve sorunlarla karşılaşma oranının azaldığı görülmüştür. Ayrıca strese sokan ve mücadele yöntemleri arasında ilişki hipotez testleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Öte yandan yazın bilime katkı sağlanılması düşüncesi ve ortak bir görüş oluşturmak amacıyla girişimci ve girişimci yönetici kavramlarının yeniden tanımlanması da yapılmıştır. Kanımızca, her iki kavramı şu şekilde tanımlanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Girişimci, bir ekonomik birimin tüm eylemlerinin sürdürülmesinde rol oynayan, risk ortamlarında bağımsızca karar alabilen, elde edilen kazancın kullanımında söz sahibi olan kişidir. Diğer taraftan girişimci yöneticiyi ise eylemlerini sürdürdüğü ekonomik birimi ilgilendiren tüm konularda risk alarak yönetim eylemlerini kendisi yerine getiren; bunun için planlama, örgütleme, yöneltme, uyumlaştırma ve denetleme işlevlerini uygulayan kişi olarak tanımlamak olanaklı olacaktır.

Keywords

Abstract

The main goal of this survey is to assess the possible stress factors of entrepreneur woman-managers and their struggling methods developed. On the way to reach this goal, the required data have been gathered from the entrepreneur woman-managers carrying on business in Kütahya. During the pre-interviewa with the accessible entrepeneur woman- managers in this scope, these managers have tried to describe the stress factors and the ways to struggle. According to the data supplied, the reasons of stress and struggling methods have been worked up into a form of survey. The entrepreneur woman-managers have been asked to mark the most important 10 factors during the practice. According to the data, it has been understood that the first of the stress factors is workload; and the first of the methods of struggling is to join different groups in social life. And by the applied Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Scale, it has been seen that the subjects are exposed to the effects of stressful incidents less and the rate of confronting problems decreases. Moreover, the correlation between stress factors and struggling methods has been tried to be determined by hypothesis testing. Furthermore, to contribute to poestics and build up a common ground, the terms entrepreneur and entrepreneur manager have been defined. In this context, an entrepreneur is a person who participates in maintaining the whole practices of an economic unit, determines a course of action autonomously in risky business venture and manages the use of income acquired. It is possible to define entrepreneur manager as the one who carries out the management practices by oneself venturing all issues related to the economic unit maintained; hence accordingly planning, organizing, orientation, coordination and implements control functions.

Keywords