MÜZİKTE YOZLAŞMAYA KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1043-1051
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Kültür, insanlık tarihini oluşturan en büyük zenginliklerden biridir. İnsanlık geliştikçe kültür, kültür geliştikçe insanlık gelişimini sürdürmüştür. Kitle iletişim araçlarının daha sınırlı olduğu dönemlerde, her ülke kendi kültürünü olgunlaştırmış ve ortak dünya kültürüne kendi zenginliğini katmıştır. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler dünyanın küçülmesine yol açmış ve insanların sınır tanımaksızın kısa sürede iletişimine yol açmıştır. Bu değişimlerin ulusal kültürler, sanat ve özellikle müzik sanatı üzerinde olumlu etkileri yanısıra birtakım olumsuz etkileri olmuştur. Küreselleşme sürecinde hızlı yaşayan ve düşünmeye az zaman ayıran bir toplum yaratılırken müzik sanatında da niteliksiz ve hızlı tüketime yönelik çalışmalar artmıştır. Müzikte yozlaşma ve kirlenme sürecini gerçekleştiren etkenlerin başında kitle iletişim araçları gelmektedir. Bu araçlar aracılığıyla tüketim müziği yaygınlaştırılıp toplum beğeni düzeyinde ayarlamalar yapılmaktadır. Müzikte bu süreçten yozlaşmış ve kirlenmiş olarak çıkmaktadır. Müzik sanatındaki bu yozlaşma sürecine karşı koymak amacıyla bu konuda bilinçli bireyler yetiştirmeye ve dolayısıyla okul öncesinden üniversiteye uzayan süreçte nitelikli bir eğitim sürecine gereksinim vardır. Araştırmada betimsel yöntem uygulanmıştır. Yöntem kapsamında yazılı kaynaklardan ve internet kanalıyla ulaşılan bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, küreselleşmenin müzik ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bu etkilerin hangi araçlarla sağlandığı irdelenmiş ve bu olumsuz yapıya karşı müzik sanatında karşı duruşa yönelik öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Culture is one of the biggest wealth that make up the history of humanity As the humanity has improved, the culture has improved, as the culture has improved, the humanity has continued to improve. Of the mass media is more limited periods, each country established their culture and a common world culture has added their own wealth technology communication which is improving very rapidly has caused the world to get smaller and the people to communicate easily with no limits. This changes had positive effects besides negative effects also on national culture, art and especially art of music. While a society which saves little time for thinking and lives fast was created unskilled in the art of music rapid consumption increased in efforts to. One of the leading causes of the degeneration in music is mass media. These tools are arranged through the consumption level of music appreciation generalize society Music, as this process is corrupt and dirty. The society should resist to this process by educating sensitive in

Keywords