ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN AİLESEL ETMENLERE GÖRE BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Number of pages: 1365-1382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, 10-11 yaş çocuklarının empati beceri düzeylerinin, cinsiyete ve ailesel etmenlere göre belirlemek amaçlanmıştır. Veriler Bursa İlinde farklı sosyoekonomik düzeylerden 10 okula devam eden 10-11 yaşında 1587 kız ve 1612 erkek olmak üzere 3199 çocuktan elde edilmiştir. Veri toplama araçları olarak; çocukların empati becerilerini ölçmek amacıyla Byrant (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yılmaz-Yüksel (2003) tarafından yapılmış olan Çocuklar İçin Empati Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması aşamasında, Korelasyon Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t-Testi kullanılmıştır. Farkın kaynağını bulmak için ise Tukey’s HSD Testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında, 0,01 ve 0,05 anlamlılık düzeyi aranmıştır. Araştırma sonucunda, kızların erkeklere göre daha fazla empatik beceri düzeyine sahip olduğu; çocukların empati beceri düzeylerinin sosyoekonomik düzeye ve ailenin boşanmış olma durumuna göre farklılaşmadığı; çocuğun anne-baba yaşı, ailedeki çocuk sayısı ve kaçıncı çocuk olduğu gibi değişkenleri ile bir ilişki olmadığı; anne-baba ve kardeş dışında başka birinin yaşamadığı ailelerde büyüyen çocukların diğer çocuklara göre daha fazla empatik beceri düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yaramaz olarak nitelendirilen çocukların empati beceri düzeylerinin diğer çocuklara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Saldırgan davranışlar gözlenen ailenin çocuklarının empati beceri düzeylerinin, saldırgan davranışlar gözlenmeyen ailenin çocuklarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the empathic skill levels of 10-11 year old children by their genders and domestic factors. The data have been collected through 3199 children, 1587 of whom are girls and 1612 of whom are boys, going to 10 schools from different socioecnonomical levels in Bursa. Empathy Scale for Children, which was developed by Byrant (1982) and adapted to Turkish by Yılmaz-Yüksel (2003) and the Information Form that has been prepared by the researchers have been used as the data gathering tools to measure the empathy skills of children. Correlation Analysis, One-way Analysis of Variance (ANOVA) and t-Test have been used for analysing and interpreting the acquired data. And Tukey's HSD Test has been used in order to find the source of the difference. Significance levels of 0,01 and 0,05 have been sought during the analysis and interpretation processes. It has been determined that girls have more emphatic skills than boys; emphatic skill levels of children don't differ by the socioeconomic levels and marital statuses of their families; they don’t have any relation with the ages of parents, children number of the family and the rank of the child; and children from families formed of only parents and children, have higher empathic skill levels than other children. Also, it has been determined empathy skill levels of children described as naughty were less likely than other children; children from family which observed aggressive behavior have less empathic skill levels than other children.

Keywords