MÜZİK ALGISINDA İMGE KULLANIMININ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 129-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, müzik biliminde üzerinde dikkatle durulması gereken en önemli konulardan biri olan algılama konusunda görsel ve işitsel imgelerin etkisi üzerine bir inceleme yapılmıştır. Algıda seçilemeyen bir nesnenin ya da olgunun doğru yorumlanamayacağı gerçeği insanoğlunun varoluşundan bu yana süregelmektedir. Algıya tabi olan her şey bir imgeyi temsil etmektedir. İnsan zihninde ses olarak algılanan her şeyin zihnimizde bıraktığı izlenimler ses imgesi olarak adlandırılır. Bu amaçla, ses imgelerinin, müziğin, zihnimizde ne şekilde algılandığına dair bir araştırma yapılmış; ses imgelerinin algılanmasında görsel imgelerin de ne gibi etkilerinin olabileceğine dair bulgulara yer verilmiştir. Müzik alanına dönük olarak, müzik biliminde kullanılan simgeler arasında yer alan her imge üzerinde; ve müzik olarak adlandırılabilecek her ses imgesi üzerinde, özenle düşünülmesi gerekmektedir. İmgeler, algılamaya dönük olarak, en genelde görsel ve işitsel duyulara hitap edecek şekilde iki farklı boyutta ele alınmıştır. İmgelerin algılama yoluyla kavram oluşturulabilmesi için, belirli aşamaların izlenmesi sonucuna varıldığı bu çalışma da bunu başarılabilmek için, gerektiğinde ilgili görsel imgelerinde, işitsel imgelerin paralelinde uyum içerisinde kullanılması gerektiği öngörülmüştür. Bireylerin algı düzeylerini, imgesel bir yöntem izlenerek etkilemeye çalışarak verilen eğitim daha kalıcı olacaktır görüşlerinin de yer verildiği bu makalede özet olarak müzik biliminin her alanında işitsel ve görsel imgelerin doğru kullanımının algılamaya faydası olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of visual and audial images on the perception, which is one of the most outstanding subjects in musicology, have been investigated. Everything pertaining to the perception represents an image. All the impressions in our minds which are made by the things called the sound are named as audial image. For the purpose, an investigation was conducted as to how the audial images and music are perceived in the human mind. Findings on what effects the visual images have on the perception of audial images were obtained, as well. As related to music discipline, it has been needed to be thought carefully both each sound symbol that can be called as music and each symbol that takes part among symbols used in music science. Related to perception, symbols have been approached in two different dimensions so as to address the most generally visual and auditory senses .It has been seen in this study that in order to form a concept via perception, some certain stages must be followed so it has been predicted that if it is needed, related visual symbols must be used in a harmony with auditory symbols. The education which is given by following a perceptional method so as to try to affect the perception level of in

Keywords