ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUĞU DEĞERLER İLE DEMOKRATİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 367-381
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sahip olduğu değerler ile demokratik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programı son sınıfına devam eden 164 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada öğretmen adaylarının sahip olduğu değerleri belirlemek için Schwartz (1992) tarafından geliştirilen ve dünyada pek çok ülke ve farklı kültürde uygulanan “Schwartz Değerler Listesi”, demokratik tutumlarını belirlemek için ise Gözütok (1995) tarafından geliştirilen “Demokratik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının sahip olduğu değerler ile demokratik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sahip olduğu değerler incelendiğinde en fazla önem yükledikleri değerlerin iyilikseverlik boyutunda olduğu en az önem yükledikleri değer boyutunun ise güç değer boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının hazcılık, uyarılım, özyönelim, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma, güvenlik ve evrenselcilik değerleri ile demokratik tutumları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının başarı ve güç değerleri ile demokratik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak; değerlerin başta öğretmen adayları olmak üzere öğretmeler tarafından nasıl algılandığı araştırılabilir. Aynı zamanda öğretmen adayları ve öğretmenlerin değer ve demokratik tutumlarına etki eden faktörlerin benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu ve etkileme dereceleri araştırılabilir. Demokratik tutumların oluşmasında değerlerin rolü üzerine nitel ve bu çalışmanın da sonuçlarında yer alan anlamlı ilişki grubu ve anlamlı ilişki çıkmayan değer grupları ve nedenleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir.

Keywords

Abstract

The objective of this study is to determine the relationship between teacher candidates’ values and their democratic attitudes. The working group involves 164 candidate teachers from senior class of Kırıkkale University Primary Education Department Classroom Teaching program. This is a descriptive research utilizing relational survey model. “Schwartz’ Value Survey” developed by Schwartz (1992) and applied in many countries and many different cultures was used to determine teacher candidates’ values and “Democratic Attitudes Scale” developed by Gözütok (1995) applied in many countries and different cultures was used to determine their democratic attitudes. At the end of the study statistically meaningful relations determined between teacher candidates’ values and their democratic attitudes. After investigating teacher candidates’ values, it was found out that values to which they attached importance mostly is in benevolence dimension and value dimension to which they attached importance at the very least is in power value dimension. It was determined that the teacher candidates have meaningful relations between their hedonism, stimulation, self-direction, benevolence, tradition, conformity, security and universalism values and their democratic attitudes. No statistically meaningful relation was found between achievement and power values and democratic attitudes of teacher candidates. Based on the results of this study; it can be searched how values are perceived by teachers, mainly by teacher candidates. In the meanwhile contents of different and similar aspects of factors affecting values and democratic attitudes of teacher candidates and teachers and their level of effecting can also be investigated. Also qualitative studies can be conducted on the role of the formation of the democratic attitudes and studies relevant to meaningful relation groups given in the results of these studies and value groups where no meaningful relation is found and their reasons.

Keywords