SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 715-730
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Sosyal bilgiler, geniş alan tasarımına yönelik olarak hazırlanan, içerisinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını içeren bir dersttir. Bundan dolayı sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme araçlarının da çeşitlilik göstermesi gerekliliği düşünülebilir. Ancak bir derste kullanılması gereken ölçme araçlarının belirlenmesinde dersin içeriği tek başına belirleyici etken olamaz. Dersin içerdiği konular ile beraber, ölçme aracının öğretmen tarafından uygulanbilirliliği, sınıf mevcudu, ölçme aracının güvenirliliği gibi faktörlerde etkilidir. Öğretmenin ölçme aracını kullanabilme ve uygulayabilme yeterliliği bu faktörler içerisinde, ölçme aracının etkililiğinin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme araçlarına ilişkin görüşlerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda, Diyarbakır merkeze bağlı ortaokullarda görev yapan 30 sosyal bilgiler öğretmeni ile nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla veriler elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme araçlarına ilişkin görüşlerinin birbirinden farklılık gösterdiği, ölçme araçlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin ölçme aracının hazırlanışı, uygulanışı ve değerlendirilmesine bağlı olarak farklılaştığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenci başarısının belirlenmesinde, kendilerini daha yeterli olarak gördükleri geleneksel ölçme değerlendirme araçlarını tercih ettikleri görülmüştür. Araştırmda elde edilen bütün sonuçlar dikkate alındığında, öğretmenlerin ölçme tekniklerinin kullanımı, hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda eğitime ihtiyaçları olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Social studies, prepared for the design of wide-area, in the history, geography and citizenship issues lesson contains. Therefore, the

Keywords