FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUARA YÖNELİK TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 843-852
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara yönelik tutumlarının incelenmesidir. Çalışma grubunu 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılının güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda, öğrenim gören 163 fen bilgisi öğretmen adayı (34 erkek, 129 kız) oluşturmaktadır. Çalışmaya 1. sınıftan 71 fen bilgisi öğretmen adayı ve 3. sınıftan 92 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışma, mevcut bir durumu açıklamaya ve buna bağlı olarak da değişkenlerin (cinsiyet, sınıf) biriyle hangi düzeyde ilişkili olduğunu belirlemeye yönelik olması sebebiyle betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Seçilen fen bilgisi öğretmen adaylarına her biri 5’li likert tipi tutum ölçeğinden oluşan 30 sorudan meydana gelen Laboratuar Tutumu Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara yönelik tutumlarının cinsiyetleri ve sınıf düzeyleri arasındaki farkın olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız t - testi uygulandı. Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının Laboratuar Tutumu Ölçeğinin Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,92 olarak hesaplandı. Çalışma sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre laboratuar tutumları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. Bununla beraber sınıf düzeylerine göre fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuar tutumları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. 3. sınıftaki fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuara karşı tutumları 1. sınıftaki fen bilgisi öğretmen adaylarına göre daha olumludur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate attitudes towards science laboratory of pre-service science teachers. A total of 163 pre-service science teachers ( 34 male, 129 female) in the fall semester of 2012-2013 academic year in the Department of Science Education at Pamukkale University was participated study. The study was conducted on 71 pre-service science teachers in the 1th grade, 92 pre-service science teachers in the 3th grade. In this study descriptive relational screening model was used in order to explain the current situation and consequently to determine the relation level of the variables (gender, class). The chosen pre-service science teachers were surveyed on attitudes towards science laboratory by using Likert type scale with five degrees, each consisting of 30 items. The obtained data were analyzed with the help of SPSS 15 package programme. Independent t -test was applied between classes according to the genders and class grades. In the survey, Cronbach Alpha inner consistency coefficient of the attitudes towards laboratory of pre-service science teachers scale was calculated as 0,92. There wasn’t a significant difference between attitudes towards laboratory of pre-service science teachers for genders. However, there was a significant difference for the points related to the attitudes towards laboratory of pre-service science teachers for class levels. The third year pre - service science teachers attitudes of prospective laboratory was more positive than the first year pre - service science teachers attitudes of prospective laboratory.

Keywords