ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA OKULLARINDA GÖZLEMLEDİKLERİ SINIFA UYGUN OLMAYAN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

Author:

Number of pages: 747-763
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Sınıf içinde etkili öğrenme ve öğretme ortamı oluşturulmasının koşullarından biri, öğretmenin öğrencinin uygun olmayan davranışları ile etkili olarak başa çıkabilmesidir. Öğretmen, öğrencinin sınıfa uygun olmayan davranışlarına karşı ne gibi önlemler alacağını bilirse eğitim öğretimin amacına ulaşmasını sağlamış olur. Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının uygulama okullarında gözlemledikleri sınıfta karşılaşabilecekleri uygun olmayan öğrenci davranışlarının hangi sıklıkla ortaya çıktığı ve bu davranışlara karşı öğretmenlerin hangi çözüm stratejisini uyguladığının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Şahin (2005) tarafından geliştirilen sınıf içinde görülen istenmeyen davranışlar ve çözüm stratejileri anket formu kullanılmıştır. Anket, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören ve uygulama okullarına giden öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisinde arkadaşlarına fiziksel saldırganlıkta bulunma uygun olmayan davranışını sonlandırmanın, öğrenciyle konuşarak ve sınıf kurallarını öğrencilere hatırlatarak mümkün olabileceğini düşündükleri söylenebilir. Öğretmen adaylarının en sık karşılaştıkları uygun olmayan davranış sınıf içerisinde arkadaşından yakınma olarak belirlenmiştir. Yalan söyleme davranışı çocuk için gerek şimdiki hayatı gerekse gelecekteki hayatı açısından büyük sıkıntılara yol açabilir. Bu sonuçlara dayanarak öğretmenlere, öğretmen ve öğrenci için uygun olmayan davranışın ne ifade ettiği, ne ifade etmesi gerektiği tekrar belirtilerek uygun olmayan davranışlarla başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bu konularda bilinçlendirilmesi öğrenci ile iletişim kurma, etkili sınıf yönetimi konularında hizmet içi eğitim verilebilir.

Keywords

Abstract

One of the conditions of creating an effective learning and teaching environment in the classroom is the teacher’s being able to cope with the student’s inappropriate behaviors effectively. If the teacher knows what precautions to take against the student’s inappropriate behaviors in the classroom, the objectives of education and teaching can be achieved. The aim of this research study is to determine how frequently inappropriate student behaviors are observed in classrooms at schools where teacher candidates go for teaching practice and what solution strategies teachers use against these kinds of behaviors. In the direction of this purpose, the undesirable behaviors observed in the classroom and solution strategies questionnaire form developed by Şahin (2005) was used in the study. The questionnaire was administered to the teacher candidates studying at Elementary Education Department, Education Faculty, Uludag University and going to the teaching practice schools. According to the results of the study, the teacher candidates think it possible for a classroom teacher to end an undesirable behavior such as bullying by talking to those exhibiting that behavior and reminding them of the classroom rules. The most frequently observed inappropriate behavior was determined to be complaints about one’s friends in the classroom. The behavior of telling lies might lead to great problems for a child both for now and for the future. Based on these results, teachers can be given in-service training programs including such matters as teachers and students’ different perceptions related to what is inappropriate in the classroom; how to make teachers become aware of this difference and behave accordingly; how to help teachers learn about and develop strategies of coping with inappropriate behaviors in the classroom; how to help teachers and students become aware of these matters; how to establish communication with students; and how to achieve an effective classroom management.

Keywords